ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
จ.กำแพงเพชร รับฟังความคิดเห็นเกษตรกรไร่อ้อย แนะควรให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ให้เป็นอิสระจากภาครัฐ
24 ก.ค. 2560

คกก.พิจารณาศึกษาปรับพรุง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 รับฟังความคิดเห็นเกษตรกรชาวไร่อ้อย เขตภาคเหนือ กว่า 1,000 คน

        ที่สมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร นายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ร่วมกับกลุ่มสมาคมชาวไร่อ้อยเขตภาคเหนือ จำนวน 1, 000 คน โดยมีพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ประธานกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 สภานิติบัญญัติแห่งชาติกล่าวเปิดการเสวนา

       ด้วย คณะกรรมการพิจารณาศึกษาปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 กำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 เพื่อศึกษา วิจัย พัฒนาและส่งเสริมการผลิต การใช้และการจำหน่ายอ้อยและน้ำตาลทราย และรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพื่อผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยและโรงงาน และเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ และรักษาเสถียรภาพของราคาน้ำตาลทรายที่ใช้บริโภคในประเทศ เพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภค และกระทำการอื่นที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย สำหรับรายได้ของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ได้กำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการวิจัยและส่งเสริมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย เบี้ยปรับตามมาตรา 17 (25) เงินที่ได้รับตามมาตรา 57 ดอกผลของกองทุน เงินและทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้ เงินกู้โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี เงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินและทรัพย์สินอื่นๆ ที่ตกเป็นของกองทุน

    ในส่วนของการใช้จ่ายของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจะมีการกำหนดไว้ในมาตรา 29 และมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ในการนี้ กรรมการได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยกรรมการบางท่านได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหากมีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ควรให้มีการคงกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายไว้ในกฎหมายนี้ และต้องให้กองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายมีความเป็นอิสระจากภาครัฐ รวมทั้งควรมีการกำหนดเกี่ยวกับระบบการแบ่งปันผลประโยชน์

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558