ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กฟน. จัดอบรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพสู่การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
26 ก.พ. 2561

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร ภายใต้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรม ทดสอบ และประเมิน (สัมภาษณ์) เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ให้กับผู้ที่สนใจจากชุมชนในพื้นที่จำหน่ายไฟฟ้าของ กฟน. เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Energy Mind Award จำนวน 21 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเสริมสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน และสร้างเครือข่ายให้กับ กฟน. ในการป้องกันความเสี่ยงและอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าในชุมชน โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ อบรมภาคทฤษฎี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กฟน. วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ อบรมและทดสอบภาคปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร)

การไฟฟ้านครหลวง ตระหนักถึงความสำคัญของประชาชนผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีความจำเป็นต้องมีทักษะความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงาน อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายช่วยดูแลระบบไฟฟ้าในชุมชนได้อย่างทันท่วงที จึงได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดการอบรม ทดสอบ และประเมิน (สัมภาษณ์) เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน โดย “กิจกรรมช่างไฟฟ้ามืออาชีพ” ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 ซึ่ง กฟน. ให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของวิทยากรและเครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการอบรมทั้งหมด โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมผ่านการทดสอบและได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานถูกต้อง ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ การอบรมทดสอบฯ ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นอีก 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 2 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 22 เมษายน 2561 (วันที่ 20 เมษายน อบรมภาคทฤษฎี ณ อาคารสำนักงานใหญ่ กฟน. วันที่ 21 - 22 เมษายน อบรมและทดสอบภาคปฏิบัติ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร) และรุ่นที่ 3 ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.youngmea.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2254-9550 ต่อ 4593 หรือ 0-2256-3593 เวลา 08.00-15.00 น. ในวันทำการ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558