ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการประชุมสนทนากลุ่มโครงการ "การศึกษาออกแบบ วางระบบการทำงาน กลไกการบริหารงาน และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่
10 เม.ย. 2561

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group) โครงการ "การศึกษาออกแบบ วางระบบการทำงาน กลไกการบริหารงาน และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค" ณ โรงแรมเอวาด้า (AVADA Hotel) จังหวัดตราด

อธิบดีกล่าวว่า วันนี้รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าร่วมประชุมสนทนากลุ่มกับข้าราชการในจังหวัด ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน ในโครงการศึกษา ออกแบบ วางระบบการทำงาน กลไกการบริหารงาน และประเมินผลการดำเนินการ เพื่อเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคในวันนี้ ก็ต้องขอเรียนว่า ท้องถิ่นอำเภอ  ในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยการ ประสาน ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของนายอำเภอ กรมฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของตำแหน่งท้องถิ่นอำเภอเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้มีการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมฯ รวมถึงสนับสนุนภารกิจในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับพื้นที่อำเภอให้กับนายอำเภออย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อแรกจัดตั้งกรมฯ ขึ้น ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   

อธิบดีกล่าวต่อว่า วันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุมสนทนากลุ่มในครั้งนี้ เพื่อร่วมติดตามและประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอในจังหวัดตราด ซึ่งเป็นหนึ่งใน 8 จังหวัดกลุ่มเป้าหมาย พร้อมร่วมรับฟังข้อมูลเชิงประจักษ์ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา และความต้องการต่างๆ ของแต่ละพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาเสนอขอจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแนวทางที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด และผมหวังว่าทุกท่านจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการผลักดันโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อให้ประสบความสำเร็จต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558