ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่"
14 พ.ค. 2561

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่" โดยมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 300 คน ณ โรงแรมรอยยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 

อธิบดีกล่าวว่า การอบรม หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่” ในวันนี้ เพื่อต้อนรับบุคลากรใหม่ โดยการแนะนำให้รู้จักและสร้างความคุ้นเคยกับองค์กร กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม ตลอดจนสร้างความเข้าใจต่อวิถีทางในการปฏิบัติตนของบุคลากรภายในองค์กร มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรส่วนท้องถิ่นเป็นสำคัญ เพราะนอกเหนือจากจะเป็นพิธีกรรมในการต้อนรับสมาชิกใหม่แล้ว ยังถือโอกาสพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไปในคราวเดียวกัน เป็นที่น่าชื่นชมว่านอกเหนือจากจะเรียนรู้และทำความเข้าใจในนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ แนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพของท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วนั้น การอบรมครั้งนี้ ยังเพิ่มศาสตร์พระราชามาบรรจุไว้ในหลักสูตรด้วย เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้สิ่งที่ดีงามที่เป็นศาสตร์ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการทำงานและการดำเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชานี้ จะสร้างความสุขในการทำงานและส่งผลให้การดำเนินชีวิตของทุกๆ ท่าน สงบ สันติและร่มเย็นตลอดไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558