ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว
15 พ.ค. 2561

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบัวขาว ที่จัดตั้งขึ้นโดยการย้ายและรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุณฑริกาวาส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธงชัยศรีอำนวย ให้เป็นศูนย์ฯ เดียว มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน จากนั้น เยี่ยมชมกองทุนคัดแยกขยะ ของชุมชนหมู่ที่ 9 ตำบลบัวขาว ที่ทางเทศบาลเมืองบัวขาวร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองบัวขาว และกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ได้จัดให้มี โครงการ “หมู่บ้านสุขสันต์ ร่วมใจกันรักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการคัดแยกขยะมูลฝอย แล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งยังเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำไปฝั่งกลบ ทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย และสามารถลดภาวะโรคติดต่อต่างๆได้ ณ ชุมชนหมู่ที่ 9 ตำบลบัวขาว ณ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558