ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว
15 พ.ค. 2561

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบัวขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบัวขาว ที่จัดตั้งขึ้นโดยการย้ายและรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบุณฑริกาวาส และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดธงชัยศรีอำนวย ให้เป็นศูนย์ฯ เดียว มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน จากนั้น เยี่ยมชมกองทุนคัดแยกขยะ ของชุมชนหมู่ที่ 9 ตำบลบัวขาว ที่ทางเทศบาลเมืองบัวขาวร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลเมืองบัวขาว และกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ ได้จัดให้มี โครงการ “หมู่บ้านสุขสันต์ ร่วมใจกันรักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็ก เยาวชน และประชาชน ในการคัดแยกขยะมูลฝอย แล้วสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งยังเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะนำไปฝั่งกลบ ทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะมูลฝอย และสามารถลดภาวะโรคติดต่อต่างๆได้ ณ ชุมชนหมู่ที่ 9 ตำบลบัวขาว ณ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558