ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
สถ. รณรงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโฟม
18 ธ.ค. 2558

          รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์   กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ำเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาสังกัด    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำโครงการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโฟม” และ “โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดโฟม” เพื่องดการใช้ภาชนะจากโฟมใส่อาหาร เพราะนอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว ยังเป็นปัญหาอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย รวมถึงการดำเนินการรณรงค์ให้ความรู้ และสร้างจิตสำนึกให้แก่นักเรียน เยาวชน บุคลากร และประชาชน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558