ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
กรมคุมประพฤติเป็นสักขีพยานลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงยุติธรรมร่วมกับ ๗ หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียม
11 ก.ค. 2561

กรมคุมประพฤติ นำโดยนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของภาครัฐ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีและได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง การบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงงานบริการพื้นฐานของภาครัฐ ซึ่งมีปลัดกระทรวงแต่ละกระทรวงและผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ลงนาม 

การลงนามในครั้งนี้ เป็นการลงนามระหว่าง กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการให้บริการประชาชน อำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำ และสามารถนำไปใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้สามารถเข้าถึงงานบริการพื้นฐานของรัฐในด้านต่างๆ ได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเท่าเทียมกัน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558