ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
"นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย" ผู้ว่าการ กปภ.คนที่ 14
25 ก.ค. 2561

"นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย" 
ผู้ว่าการ กปภ.คนที่ 14
หวังลดความเลื่อมล้ำ น้ำประปาของท้องถิ่น
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบแต่งตั้ง ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการคนที่ 14 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ รักษาการประธานกรรมการ กปภ. เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้ง ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย เป็นผู้ว่าการ กปภ. คนที่ 14 โดยผู้ว่าการ กปภ.คนใหม่จะเข้ามาสานต่อภารกิจด้านการให้บริการน้ำประปา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงน้ำประปาของประชาชนในส่วนภูมิภาค และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้ใช้บริการระบบสาธารณูปโภคด้านน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย         ทั้งนี้ ดร.นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ.คนใหม่ เกิดเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2503 ปัจจุบันอายุ 58 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (กำลังและสื่อสาร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ปริญญาโท 2 ฉบับ คือ Diplome d’Etude Approfondise (DEA) สาขา Opto-Microwave-Electronics,  Institute National Polytechnique de Grenoble  (INPG) ประเทศฝรั่งเศสและ Master of Business Administration (MBA) สาขา International Management, Asian Institute of Technology (AIT) ประเทศไทย พร้อมด้วยปริญญาเอกDiplome de Docteurสาขา Opto-Electronics, Universite d’Aix-Merseille ประเทศฝรั่งเศส        

 ประสบการณ์ด้านการทำงาน เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2563
กรุงเทพมหานคร ฟ้าอมร ของคนไทยทุกคน พูดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมืองหนึ่งของโลก เป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัส ซี่งแน่นอนว่า เมื่อเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงแบบนี้ ความหลากหลายของปัญหาจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้เป็นไปอย่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558