ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการบ้านสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี
07 ก.ย. 2561

นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการบ้านสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จ.ลพบุรี ชื่นชมนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะฯ ช่วยส่งเสริมให้การบริการสาธารณะของรัฐบาลเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ระบุขอให้ประชาชนร่วมมือพัฒนาประเทศไปพร้อมกับรัฐบาล
 
วันนี้ (7 กันยายน 2561) เวลา 12.30 น.  ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี พลเอกอนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  และคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมโครงการบ้านสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยมีนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม และประชาชนจากทุกภาคส่วนให้การต้อนรับ

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม กล่าวรายงานว่าโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุเกิดขึ้นในปี 2558 โดยเทศบาลตำบลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี ได้ให้บริการช่วยเหลือเรื่องสุขภาวะแบบองค์รวมทั้งด้านสุขภาพ กิจกรรม สังคม เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อม โดยได้บูรณาการร่วมกับองค์กรเครือข่ายเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งการจัดบริการของแต่ละบ้านไม่มีรูปแบบตายตัว ขึ้นอยู่กับสภาพและความต้องการของผู้ป่วย เช่น การปรับพื้นทางเดินให้เรียบเสมอกัน และลาดเอียงในบางจุด เพื่อให้สามารถเดินได้สะดวกขึ้น สัญญาณไซเรนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน รวมถึงโทรศัพท์มือถือที่เพียงกดปุ่มเดียวก็ส่งสัญญาณไปถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทย ของเทศบาล ให้เข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ที่สำคัญคือมีเจ้าหน้าที่ อสม. ใกล้บ้านดูแลอย่างใกล้ชิด โดยโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังฯ ดังกล่าวได้นำนวัตกรรมมาช่วยยกระดับสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุที่ติดเตียง ที่มีความพร้อมและสมัครใจให้ได้รับบริการด้านสุขภาวะที่ครอบคลุมทุกมิติ เป็นการผสมผสานแนวคิดเรื่องที่อยู่อาศัย สุขภาวะ และการจัดการเชิงพื้นที่และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการจัดบริการร่วมกันให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการได้อย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย กิจกรรม SAORI ซึ่งเป็นศิลปะบำบัดผ้าทอมือ  “ซาโอริ”  หรือผ้าทอแห่งจิตวิญญาณ เป็นการทอแบบอิสระ เพลิดเพลิน ไร้รูปแบบที่ตายตัว เป็นงานฝีมือกึ่งบำบัดรักษา และเป็นงานศิลปะ ที่เหมาะสมกับบุคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับผู้สูงอายุที่มีความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อในหลาย ๆ ส่วน  การมีพัฒนาการที่ถดถอยจากวัยที่มากขึ้นรวมถึงมีการเคลื่อนไหวที่ช้าลง เทศบาลตำบลเขาพระงามได้นำเอาแนวทางการทอผ้านี้มาพัฒนาเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ โดยการเริ่มต้นเซ็นบันทึกข้อตกลง (MOU) กับโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล (โรงเรียนที่ได้มีการเซ็น MOU ร่วมกับสถาบันซาโอริ ประเทศญี่ปุ่น)

รวมทั้ง นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรม "กระบือบำบัด" เด็กออทิสติกของจังหวัดลพบุรี ซึ่งมีจุดเริ่มต้นมาจากการนำกระบือไทยจำนวนมากที่รอดตายจากการไถ่ชีวิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นำมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบำบัดเด็กออทิสติกอย่างได้ผลมาแล้วถึง 13 รุ่นหรือกว่า 400 คน ภายใต้พระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยอุปนิสัยของกระบือที่เป็นมิตรกับคน มีความอดทน และฝึกได้ ศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงนำมาใช้ใน  “โครงการกระบือบำบัด” ร่วมกับเทศบาลตำบลเขาพระงามและโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล ภายใต้ความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชและโรงพยาบาลอานันทมหิดล ในรูปแบบการบูรณาการทำงานแบบ “ประชารัฐ” พร้อมประเมินพัฒนาการเด็ก ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ

พร้อมทั้งเยี่ยมชมโครงการ "โรงเรียนของพ่อ  สืบสานศาสตร์พระราชา" ที่เน้นคุณค่าการพัฒนาคนเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเทศบาลตำบลเขาพระงาม ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  ด้วยการใช้ชีวิตอย่างสมดุล บนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้มีการเติบโตเป็นคนดีของสังคม มีคุณภาพควบคู่คุณธรรม  เด็ก ๆ มีจิตใจดี  เอื้ออาทร จึงได้พัฒนาพื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม จำนวน 60 ไร่ ให้เป็นแผ่นดินแห่งศาสตร์พระราชา โดยบูรณาการร่วมกับ “ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง” ในการออกแบบพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาและสร้างแนวความคิดเชิงคุณค่า Value Education

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ของโครงการดังกล่าว ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติ โดยโครงการนวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุจะช่วยส่งเสริมให้การบริการสาธารณะของรัฐบาลเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมกล่าวพบปะกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับว่า ให้พัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น อาทิ ด้านการเกษตรต้องมีการนำนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าของสินค้า เช่น แปรรูปข้าวเป็นน้ำมันรำข้าว อาหารสุขภาพและอื่น ๆ เพื่อก้าวสู่สังคมเกษตรกรรมพัฒนา พร้อมเรียนรู้และเปิดตลาดด้านการขายแบบ Online เช่น กระทรวงพาณิชย์ได้เปิดให้บริการลงทะเบียนสำหรับผู้ประกอบการบนเว็บไซต์  www.thaitrade.com ซึ่งสามารถส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ได้อย่างสะดวก ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนร่วมมือพัฒนาประเทศไปพร้อม ๆ กับรัฐบาล ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้เร่งดำเนินการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงผู้มีรายได้ตั้งแต่ระดับบน กลาง และล่าง ซึ่งจะเป็นห่วงโซ่เศรษฐกิจที่สำคัญ จึงต้องรวมกลุ่มกันผลิต เช่น เกษตรแปลงใหญ่ อันจะนำไปสู่การวางแผนการตลาดล่วงหน้า สินค้าไม่ล้นตลาดและทำให้ราคาสินค้าไม่ตกต่ำอีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558