ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
คสช. เชิญร่วมงานน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ เดินหน้าช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร พร้อมรักษาบรรยากาศการเมืองให้อยู่ในแนวทางที่เหมาะสม ระบุเหตุการณ์ จชต. ต้องแยกระหว่างคดีทั่วไปและก่อความไม่สงบ
08 ต.ค. 2561

​​การประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติในวันนี้ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน โดยได้ให้ความสำคัญกับการจัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งรัฐบาล

และทุกภาคส่วนได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมายให้ทุกหน่วยงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย ทั้งในเรื่องการเตรียมงาน การประชาสัมพันธ์ การอำนวยความสะดวกให้กับพสกนิกรที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในทุกพื้นที่โดยเฉพาะการเดินทาง  โดยการประสานงานกับส่วนราชการประจำจังหวัด ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองในวันดังกล่าวด้วย

การประชุมในวันนี้ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของเกษตรกร รวมถึงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งทุกส่วนจะดำรงการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป รวมถึงจะสนับสนุนโครงการล่าสุดที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ คือ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิก ซึ่งเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ตั้งขอสังเกต และให้กองกำลังรักษา
ความสงบเรียบร้อยไปสำรวจและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกถึงสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกษตรกรมีปัญหาหนี้สิน เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐนำไปพิจารณาป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินในลักษณะดังกล่าวให้หมดไปอย่างแท้จริง  

สำหรับการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการคลี่คลายเหตุการณ์ก่อความไม่สงบนั้น เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติกำชับให้หน่วยในพื้นที่ให้ความสำคัญ
กับการประเมินพร้อมคัดแยกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อความไม่สงบและคดีอาชญากรรมทั่วไป เพื่อทำให้สังคมเห็นภาพรวมที่แท้จริงของสถานการณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน การที่หน่วยงานด้านความมั่นคง และกองทัพภาคที่ ๔ มีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะมาเลเซีย ถือเป็นเรื่องที่ดี จะทำให้เกิดความมั่นคงและการพัฒนาร่วมกันในพื้นที่ชายแดน อันจะส่งผลเชิงบวกต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

​ส่วนการดูแลความสงบเรียบร้อยในภาพรวมของประเทศในขณะนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่อยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้งนั้น  กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจะยังคงรักษาบรรยากาศในการเดินหน้าของแต่ละส่วนให้อยู่ในแนวทางที่เหมาะสม มีการประเมินข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถดำเนินงานตามแนวทางและระยะเวลาที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่นต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558