ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
รมช.วิวัฒน์ เดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรอย่างเป็นธรรม
01 พ.ย. 2561

รมช.วิวัฒน์ เดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรอย่างเป็นธรรม พร้อมมอบบ้านมั่นคง มุ่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานมหกรรมที่อยู่อาศัยชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งที่ 36/2559 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เรื่องมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมาย นำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรตามนโยบายจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนของรัฐบาล โดยได้ดำเนินการสำรวจ จัดสรรที่ดินตามระเบียบของคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน คทช. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนกำหนดแผนการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 3 แปลง ในอำเภอปากช่อง 2 แปลง และอำเภอครบุรี 1 แปลง โดยได้จัดตั้งสหกรณ์การเกษตรขึ้น จำนวน 2 สหกรณ์ คือ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอปากช่อง (คทช.) จำกัด แบ่งออกเป็น 2 แปลง คือ แปลงศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ 535 ไร่ และแปลงบ้านกอก เนื้อที่ 1,021 ไร่

โดยได้รับมอบบ้านมั่นคงชนบท จำนวน 85 หลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 77 หลัง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 8 หลัง และแปลงสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอครบุรี (คทช.) จำกัด เนื้อที่ 537-1-47 ไร่ ได้รับมอบบ้านมั่นคงชนบท จำนวน 60 หลัง ซึ่งยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ได้มอบบ้านให้ชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 ชุมชน ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา 4 ชุมชน คือ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินปากช่อง(คทช.)จำกัด, กลุ่มออมทรัพย์เกษตรกรรุ่นใหม่ปากช่อง, สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินครบุรี(คทช.)จำกัด, แปลง ส.ป.ก. บ้านดอกกระชาย ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี และสหกรณ์การเกษตรบ้านดงกล้วย จำกัด จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 365 หลัง

     "องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันที่อยู่อาศัยโลก (World Habitat Day) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศต่างๆ ในโลกให้ความสำคัญกับสถานการณ์การอยู่อาศัยและการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในส่วนกระทรวงเกษตรฯ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีภารกิจโดยตรงในการจัดสรรที่ดินทำกินแก่เกษตรกร อันเป็นปัจจัยสนับสนุนด้านอาชีพและความเป็นอยู่ที่มั่นคงแก่ประชาชน" ในโอกาสนี้ ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคอาเซียน (CESRA) ณ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
19 ก.พ. 2563
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในบรรดานักการเมืองทั้งหลาย ชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยและมักได้ยินมาอย่างสม่ำเสมอก็คือ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หนึ่งในสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่มีบทบาทและลีลาท...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558