ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
เกษตรฯ ดึง 30 หน่วยงานเชื่อม Big Data หวังยกระดับการเกษตรบรรลุเป้า 4.0
24 ม.ค. 2562

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก.ในฐานะหน่วยงานผู้ดำเนินการจัดทำบิ๊ก ดาต้า (Big Data) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เร่งดำเนินการเพื่อใช้ประโยชน์ด้าน Big data เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ (Analytic) ในการจัดทำนโยบายและมาตรการภาคการเกษตรของรัฐบาลและผู้บริหารกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ภาคเกษตรจึงจำเป็นต้องพัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยทุกภาคส่วนต่างเริ่มเรียนรู้และเข้าใจระบบดิจิทัลมากขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน

คุณสมบัติพื้นฐานสำคัญของ Big Data นั้น เป็นข้อมูลที่มีจำนวนมากในทุกมิติ มีความซับซ้อนหลากหลาย เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการเชื่อมโยงกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเรียบร้อยแล้ว ทำให้สามารถทราบปริมาณผลผลิต ช่วงเวลา แหล่งผลิตที่สำคัญ ตามนโยบายตลาดนำการผลิตเพื่อใช้บริหารจัดการและกำหนดราคาได้อย่างเหมาะสม

นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรสำคัญจากหน่วยงานภายในและภายนอกกว่า 30 หน่วยงานทั่วประเทศ ทั้งด้านการผลิต การตลาด ความต้องการใช้ ข้อมูลของเกษตรกร จากโครงการ Farmer ONE ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ผ่านการบูรณาการทั้งเกษตรกรผู้ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ข้อมูลเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรของประเทศไทย ข้อมูลรายได้ภาคเกษตรของครัวเรือน รวมถึงหนี้สินภาคการเกษตร

นายฉันทานนท์ กล่าวว่า การจัดทำ Big Data เป็นการบริหารจัดการฐานข้อมูลภาคการเกษตรของประเทศผ่านเทคโนโลยีมีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน นำเสนอข้อมูลแก่ผู้ใช้ให้เข้าใจง่ายในการนำไปใช้ประโยชน์และคำนึงถึงพื้นฐานของการทำ Big Data เพื่อเตรียมการใช้เทคโนโลยีผ่านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในอนาคตโดยในระยะเริ่มแรก สศก.จะเปิดให้ผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ Big Data ในการบริหารจัดการด้านการเกษตร ซึ่งจะพัฒนาให้สามารถตอบโจทย์ผู้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเปิดให้ผู้สนใจใช้ประโยชน์ข้อมูลได้ ตามความเหมาะสมในระยะต่อไป และที่สำคัญคือ เกษตรกรต้องได้รับประโยชน์โดยตรงสามารถพัฒนาการผลิตและองค์ความรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคปัจจุบัน

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการ Big data ออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ด้านข้อมูลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ได้แก่ ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

2) ด้านข้อมูลสินค้าเกษตรได้แก่ข้อมูลด้านการผลิตสินค้าเกษตร มี สศก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 3) ด้านข้อมูลและพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ ข้อมูลความเหมาะสมการใช้ที่ดิน ข้อมูลการใช้ที่ดินมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และ 4) ด้านข้อมูลน้ำและการชลประทาน ได้แก่ ข้อมูลแหล่งน้ำ ปริมาณน้ำ ซึ่งมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558