ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
ต่างด้าวเฮ หยุดสงกรานต์นายจ้างอนุญาต
25 ก.พ. 2562

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ได้ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (อกนร.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย วาระสำคัญในการประชุมวันนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการผ่อนปรนให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ได้รับอนุญาตทำงานในประเทศไทยในตำแหน่งกรรมกร รับใช้ในบ้าน ผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา - ลาว –เมียนมา และช่างเครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล ซึ่งถือหนังสือเดินทางประเภทคนอยู่ชั่วคราว และระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรมีอายุเหลืออยู่ไม่น้อยกว่าวันที่ 30 เม.ย 62 รวมถึงผู้ติดตามเดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562 ซึ่งสามารถเดินทางเข้า-ออกได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 30 เมษายน 2562 และจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
         ทั้งนี้ หากแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทยหลังวันที่ 30 เมษายน 2562 แต่ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ให้ขอรับการตรวจลงตราวีซ่า ประเภทคนอยู่ชั่วคราว ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่ากับระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเดิม และชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 2,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด 
         รมว.แรงงาน ยังได้มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าวที่เดินทางกลับช่วงสงกรานต์ ห้ามมิให้ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบ และขอให้ทุกหน่วยเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน เพื่อลดการกล่าวหา การเรียกรับแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
        ซึ่งในปีนี้คาดว่าจะมีแรงงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศต้นทางในช่วงสงกรานต์ประมาณ 200,000 - 300,000 คน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558