ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
กองทุน FTA ช่วยยกระดับโรงแรม 3 ดาวชายแดนไทย-สปป.ลาว เตรียมนำโมเดลช่วยโรงแรมท้องถิ่นทั่วประเทศ
22 เม.ย. 2562

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กองทุน FTA โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตจัดหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร โดยได้จัดทำแนวทางบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวมาตรฐานสากล รวมถึงกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงแรมให้กับโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตจังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร กว่า 200 โรงแรม ทำให้ในปัจจุบันโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงสามารถใช้สื่อออนไลน์สำหรับทำการตลาดและรับจองห้องพัก

“การเข้าไปช่วยเหลือโรงแรมระดับ 3 ดาวดังกล่าว เพราะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นโรงแรมท้องถิ่นที่มีเจ้าของหรือผู้ประกอบการเป็นคนในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นกลไกสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจท้องถิ่น รวมถึงเป็นปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล เพื่อดูดซับนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวหลักที่แออัด หรือดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์การท่องเที่ยวซึ่งแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวหลัก แต่โรงแรมยังขาดการบริหารจัดและการให้บริการที่ยังไม่เป็นมืออาชีพและไม่เป็นมาตรฐานสากล กองทุน FTA จึงได้เข้าไปช่วยเหลือ และดึงจุดแข็งของโรงแรมท้องถิ่นออกมา โดยเฉพาะความมีเสน่ห์และอัตลักษณ์ประจำถิ่น บวกกับการนำระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่มาช่วย ซึ่งทำให้โรงแรมท้องถิ่นเหล่านี้มีความเข้มแข็ง สู้โรงแรมชั้นนำได้ และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น”

ทั้งนี้ กรมฯ ยังจะถอดบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการและการให้บริการของโรงแรมระดับ 3 ดาว ในพื้นที่จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร เพื่อนำไปเป็นกรณีตัวอย่างสำหรับโรงแรมระดับท้องถิ่นอื่นๆ ทั่วประเทศ ภายใต้แนวทางเสน่ห์ที่แตกต่างด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น บริหารจัดการและบริการด้วยมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยให้โรงแรมท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการโดยผู้ประกอบการท้องถิ่น สามารถแข่งขันและประสบความสำเร็จในสภาวการณ์ที่ภาคบริการมีการแข่งขันอย่างรุนแรงได้ และหากผู้ประกอบการโรงแรมท้องถิ่นประสบความสำเร็จ จะเป็นจักรกลสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานภายในท้องถิ่น ผลประโยชน์จะกระจายไปสู่ธุรกิจและประชาชนในท้องถิ่น ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นายปรมมินท์ วงศ์พระลับ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โรงแรมได้เข้ารับการฝึกอบรมการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว มาตรฐานสากล และได้นำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการให้บริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรผู้ให้บริการให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้า การอำนวยความสะดวกและการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ รวมถึงการพัฒนาระบบการจองห้องพักผ่าน Online Travel Agent ส่งผลให้ปัจจุบัน โรงแรมมีระบบการบริหารจัดการและการให้บริการแก่ลูกค้าโรงแรมที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดมุกดาหารยังจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดเมืองรองอย่างต่อเนื่องต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558