ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
เร่งแก้ปัญหาปาล์มราคาดิ่ง ถอดแนวทางปรับสมดุล
16 พ.ค. 2562

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้ดำเนินมาตรการในช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาราคาผลปาล์มน้ำมันตกต่ำ โดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพลังงาน ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 160,000 ตัน ในราคา 18 บาท/กิโลกรัม โดยต้องรับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกรในราคา 3.24 บาท/กิโลกรัม (เปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18%) ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 และกระทรวงพลังงาน เร่งปรับแผนการผลิตไบโอดีเซลในทุกรูปแบบให้เร็วขึ้น โดยเฉพาะ B20 เพื่อกระจายการใช้กับกลุ่มรถยนต์ประเภทต่างๆ ให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยทุกครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ครัวเรือนละไม่เกิน 15 ไร่ ในอัตรา 1,500 บาท/ไร่ รวม 250,000 ครัวเรือน จ่ายตรงผ่านบัญชีธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพลังงาน กำลังติดตามสถานการณ์ด้านการผลิต และด้านอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน รวมทั้งกลไกขับเคลื่อนทั้งระบบ และขอเรียนว่าทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก กนป. กำลังถอดบทเรียนจากการดำเนินมาตรการที่ผ่านมาข้างต้น และลงเก็บข้อมูลในพื้นที่หาข้อเท็จจริงในจังหวัดแหล่งผลิตสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่พบว่า ยังไม่คลี่คลาย และยังคงเดินหน้าที่จะพยายามเข้าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน และรักษาเสถียรภาพของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบให้ครบวงจร โดยจะร่วมกันเสนอแนวทางและมาตรการเพิ่มเติม พร้อมทั้งรับฟังความเห็นและข้อเสนอจากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดจัดประชุม กนป. ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 โดยเร็วต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558