ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท่องเที่ยว ย้อนกลับ
ชุมชนบ้านแหลม อาหารอร่อย ง่าย ๆ ตามวิถีไทย
17 พ.ค. 2562

          เรื่องอาหารการกินถือเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลยระหว่างเที่ยว แต่อาหารที่อร่อยรสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยก็ใช่ว่าหาได้ง่าย ๆ ซึ่งถ้าจืด ๆ ชืด ๆ อาจทำให้ทริปเที่ยวครั้งนั้นน่าเบื่อเลยก็เป็นได้ ชุมชนตำบลบ้านแหลม ถือเป็นอีกชุมชนที่นอกจากจะมีประวัติศาสตร์วิถีชุมชนที่ยาวนานน่าเที่ยวชมบรรยากาศให้อิ่มเอมแล้ว เรื่องของอาหารที่นี้ก็ได้มีหลายคนพูดกันว่าเป็นโดยเฉพาะขนมโบราณชาววังที่มีขนมให้ทานหลากหลายและมีสูตรลับไม่เหมือนใครอีกด้วย

          ชุมชนบ้านแหลม ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยที่คนในชุมชนกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาอิสลาม อาชีพหลักของชาวชุมชนคืออาชีพประมงขนาดเล็ก ที่เราจะเห็นเรือประมงขนาดเล็กจอดตามริมฝั่ง ทั่วทั้งชุมชน นอกจากนั้นจะมีอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไปในพื้นที่ ความน่าสนใจ ของชุมชนบ้านแหลมคือ วิถีชีวิตของชาวชุมชนที่ปรากฏออกมาเป็นอาชีพที่ผู้มาเยือนพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน จนเกิดเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่คนในชุมชนเข้ามาบริหารจัดการเอง กลายเป็นรายได้เสริมทำให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

          โดยมีพื้นดินงอกยื่นลงไปในทะเลโดยมีขนาดของพื้นที่เพิ่มขึ้นทุกปี โดยมีพื้นที่ มีขนาดเพิ่มขึ้น ทางชาวบ้าน องค์กร หน่วยงาน และนักเรียน นักศึกษา ได้มีการร่วมกันในการปลูกป่าชายเลนอยู่ทุกๆปีโดยมีการเลือกพันธุ์โกงกางลำพูต้นจากและตลอดจนพันธุ์พืชที่สามารถเจริญงอกงามได้ดีในพื้นที่น้ำกร่อยได้มีการขยายพื้นที่ปลูกอยู่ตลอดทุกปีโดยมีพื้นที่รวมโดยประมาณ 5000 กว่าไร่ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยอยู่ในพื้นที่ ของ หมู่ 7 และ หมู่ 14 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

          พื้นที่ ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในอดีตนั้นเคยประสบปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ป่า จึงเริ่มมีการตั้งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านแหลมโฮมสเตย์ ด้มีการร่วมกันในการปลูกป่าชายเลน ส่งผลให้จากที่เคยมีการรุกป่าจนขาดปลา ขาดแหล่งอาหาร แต่ปัจจุบันสามารถขยายพื้นที่ปลูกได้มากกว่า 5,000 ไร่ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี

           ด้วยลักษณะพื้นที่ดังกล่าวทำให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์เป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ตามธรรมชาติเพื่อเป็นตัวช่วยป้องกันการกัดเซาะตามแนวชายฝั่งทะเลจาก ป่าโกงกางที่มีส่วนเพิ่มขึ้นทุกปีโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำให้กับชาวบ้านในพื้นที่สามารถที่จะมีพันธุ์ปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารตลอดจนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ด้วยประโยชน์ของป่าชายเลนที่มีต่อชุมชนต่อชาวบ้านที่สามารถใช้ประโยชน์

            วิถีชีวิตที่ปรากฏมาเป็นอาชีพที่สามารถพบได้ในชุมชน ได้แก่ การทำเครื่องแกงจากกลุ่มทำเครื่องแกงบ้านแหลม การทอผลิตภัณฑ์จากหางอวน ของกลุ่มทอหางอวนบ้านบางตง ที่หาดูได้ยาก และถือเป็นชุมชนที่มีการผลิตมากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย นอกจากนั้นนักท่องเที่ยวสามารถแวะซื้ออาหารทะเลสดๆ จากแหล่งขายของชุมชน และชมการทำประมงอย่างใกล้ชิด การวางอวนจับปู ปลาผ่านบริการของบ้านแหลมโฮมสเตย์  

            สำหรับแหล่งท่องเที่ยวชองชุมชนแห่งนี้จะอยู่ในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอาทิ กิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยต้นโกงกางที่มีการเตรียมไว้ให้นักท่องเที่ยว บนป่าชายเลนตามธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชมทัศนียภาพป่าโกงกางและทากิจกรรมการหมักโคลน หรือจะเลือกเดินเก็บยอดชะคราม (หรือชีครามเป็นผักปลอดสารพิษซึ่งขึ้นเองตามฤดูกาลสามารถหาดู หรือเลือกชิมได้เฉพาะบริเวณป่าชายเลน) เพื่อนำมาเป็นของฝากแก่ญาติมิตรทางบ้าน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558