ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
ม.หอการค้าไทยร่วมกับ SEAC นำแนวคิด Design Thinking ระดับโลก สร้างหลักสูตรสำหรับผู้นำธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
10 ก.ค. 2562

           กรุงเทพฯ : ทุกภาคส่วนของธุรกิจกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง การเตรียมความพร้อมของคนในองค์กรให้สามารถเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการเดินหน้าอย่างยั่งยืนในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับผู้บริหาร รวมถึงผู้ประกอบการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการค้าและการบริการในภูมิภาคอาเซียน เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย จึงร่วมกับ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาผู้นำและผู้บริหารระดับสูงที่ใหญ่ที่สุดแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน เพื่อพัฒนาผู้นำทางธุรกิจรวมถึงผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมด้วยหลักสูตรเชิงนวัตกรรม และ Design Thinking ที่พัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษครั้งแรกในอาเซียน รวมถึงหลักสูตรอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้สามารถประยุกต์ใช้เนื้อหาและวิธีการสอนของ Stanford Center for Professional Development (SCPD)

           รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีพันธกิจในการพัฒนาบุคลากรทางด้านธุรกิจในทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพในการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย จึงเดินหน้าประสานความร่วมมือกับ SEAC และ SCPD เพื่อนำหลักสูตร Design Thinking  มาถ่ายทอดให้กับผู้บริหารและนักธุรกิจที่ต้องการเป็น Change Agent ผู้นำและบริหารการเปลี่ยนแปลง”

           คอร์สพัฒนาศักยภาพ “Innovative Change Agent” เป็นคอร์สระยะสั้นที่นำเสนอให้กับผู้นำทางธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไกลถึงประเทศสหรัฐอเมริกา คอร์ส Innovative Change Agent พัฒนาหลักสูตรมาจาก Stanford Innovation and Entrepreneurship Program ซึ่งเนื้อหาของสูตรได้รับการพัฒนาจากทีมคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย Stanford และได้รับการประยุกต์ให้เข้ากับบริบทเชิงธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

           นอกจากนี้ ม.หอการค้าไทยยังมีความร่วมมือด้านหลักสูตรเกี่ยวกับ Design Thinking และนวัตกรรมชั้นนำสำหรับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้น ที่ได้รับการพัฒนาโดย SEAC โดยโปรแกรมนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องการเพิ่มพูนหลักการคิด เทคนิค และทักษะใหม่ ๆ ที่เน้นกระบวนการที่ช่วยให้เกิดนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ บริการ หรือแนวทางการทำงาน โดยการนำ Design Thinking มาเสริมและประยุกต์ใช้ในการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพร้อมรับกับการแข่งขัน

             มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังได้ผสมผสานการเรียนแบบกรณีศึกษาโดยเน้นการแก้ปัญหาด้วย Design Thinking (The Problem-Solving Case Study program in Design Thinking หรือ PSCS) ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาโท CEO MBA เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และมีทักษะกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบเชิงนวัตกรรมแบบผู้ประกอบการระดับโลก เพื่อนำไปสร้างหรือต่อยอดธุรกิจในฐานะผู้ประกอบการ รวมทั้งกลุ่มที่มีเป้าหมายเติบโตเป็นผู้บริหารในองค์กร

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558