ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
รมว.แรงงาน ต้อนรับผอ.แรงงานระหว่างประเทศ
22 ก.ค. 2562
 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายกาย ไรเดอร์ (Mr.Guy Ryder) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยี่ยมเยียนประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกผู้ก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้งไอแอลโอ ครบ 100 ปี นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ตลอดจนในการเยือนประเทศไทยครั้งนี้ นายกาย ไรเดอร์ ยังมีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมด้านการศึกษาระดับโลก ครั้งที่ 8 จัดขึ้นโดย Education International (EI) ซึ่งเป็นสหพันธ์สหภาพแรงงานครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับโลก
ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ กล่าวว่า รัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงานมีความยินดีอย่างยิ่งที่ผู้อำนวยการใหญ่ไอแอลโอได้มาเยือนประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 100 ปีไอแอลโอในปี 2562 โดยประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกร่วมก่อตั้งเมื่อปี 2462 ขอยืนยันเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับไอแอลโอในการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานโดยการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างเข้มแข็ง รวมทั้งขอขอบคุณที่ไอแอลโอให้เกียรติเชิญประเทศไทยให้เป็นหนึ่งใน 
24 ประเทศทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมถ่ายทอดสดการเฉลิมฉลองในวาระโอกาสครบรอบ 100 ปี รัฐบาลไทยมีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และเป็นไปตามกรอบวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน ซึ่งต้องขอขอบคุณไอแอลโอที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยในการดำเนินงานให้สัตยาบันพิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ.1930 และอนุสัญญาฯ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง ค.ศ.2007 รวมถึงการสนับสนุนให้มีการหารือไตรภาคีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของงานในอนาคต (Future of Work)

โอกาสนี้ ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ ยังได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายกาย ไรเดอร์ ถึงความสำเร็จในการกำหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศฉบับใหม่ ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงและการล่วงละเมิดในโลกแห่งการทำงาน และปฏิญญาแห่งศตวรรษที่ผ่านการรับรองจากการประชุมใหญ่ไอแอลโอ สมัยที่ 108 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกระทรวงแรงงานกับไอแอลโอ รวมถึงความคืบหน้าการขับเคลื่อนแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทยที่จะมีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558