ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
MEA รับรางวัลเกียรติคุณการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2562
11 ธ.ค. 2562

     วันนี้ (11 ธันวาคม 2562) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award 2019)  จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ในฐานะที่ MEA เป็นองค์กรที่ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืนต่อสาธารณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง พิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ ณ ห้อง 1601 ชั้น 16 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

     รองผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ (Sustainability Disclosure Award 2019) ในครั้งนี้ ทั้งนี้ MEA ให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการทำงานด้านความยั่งยืนขององค์กรมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการนำกรอบมาตรฐานการจัดทำรายงานความยั่งยืน GRI (Global Reporting Initiative) ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล มาเป็นแนวทางการดำเนินงานขององค์กร พร้อมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งร่วมตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG Target 12.6 โดยในปัจจุบันมีองค์กรสมาชิกจำนวน 104 องค์กร แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ MEA ในการดำเนินงานให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าอย่างมั่นคง การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมและการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียทุกด้าน สำหรับการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ MEA นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารทิศทางและกระบวนการดำเนินงานที่เสริมสร้างความยั่งยืน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย MEA ได้มีการทบทวนประเด็นที่มีนัยสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทุกปี เพื่อนำมาปรับใช้พัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้ครอบคลุมทุกมิติ สามารถประเมินและรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม สู่การยอมรับในระดับสากลต่อไป ซึ่งที่ผ่านมา MEA ได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืนเป็นประจำทุกปี ในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 ซึ่งได้รับรางวัลเกียรติคุณ อันเป็นอันดับสูงสุดของการมอบรางวัลในครั้งนี้ นอกจากนี้เมื่อปีที่ผ่านมา MEA ยังได้รับรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) ระดับดีเยี่ยม ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐเดียวที่ได้รับรางวัลในครั้งนั้นด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-30 เมษายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
30 มี.ค. 2563
หากจะกล่าวถึงบทบาทของ เอ็นจีโอ รวมถึงการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นดังๆ สักคน โดยเอาที่เห็นผลงานเด่นๆ จนเป็นเรื่องเป็นราวให้เห็นทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว เชื่อว่า 1 ในนั้น ต้องมีชื่อของ “รสนา โตสิตระกูล” ติดอันดับอยู่ด้วยอย่างแน่นอน เพราะเธอเป็...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558