ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
กรมการข้าวเล็งส่งเสริม ข้าวพันธุ์พื้นถิ่น“อีโต้”
24 ธ.ค. 2562

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวถึงโครงการรวบรวมคัดเลือกพันธุ์ข้าวเจ้าพื้นเมืองที่ปลูกในพื้นที่ (อีโต) ว่า โครงการรวบรวมคัดเลือกพันธุ์ข้าวเจ้าพื้นเมืองที่ปลูกในพื้นที่ดังกล่าว เป็นการสนับสนุนมาตรการนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รอบด้าน เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ยึดประโยชน์ชุมชนเป็นที่ตั้ง

อีกทั้งส่งเสริมให้คนในชุมชนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านข้าว การคัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก (อีโต)ให้บริสุทธิ์ สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้เอง และมีการปฏิบัติดูแลรักษาแปลงข้าวอย่างถูกวิธี เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตอย่างถูกวิธี อีกทั้งเพิ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวดีให้เกษตรกร เป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์และกระจายพันธุ์ข้าวดีสู่เกษตรกรในพื้นที่

โดยขณะนี้กรมการข้าวได้ทำแปลงสาธิตปลูกข้าวพันธุ์ "อีโต" ซึ่งเป็นพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่เกษตรกรกว่า 400 ราย ได้ปลูกมานานกว่า 20 ปีแล้ว ในพื้นที่  3,000 ไร่ แต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า แหล่งกำเนิดข้าวพันธุ์นี้มาจากที่ใดแน่ สำหรับข้าว"อีโต"นี้ เป็นพันธุ์ที่ได้มีผลผลิตจำนวนมากประมาณ 670 กิโลกรัมต่อไร่ มีลักษณะเป็นข้าวหอม อะมิโลสต่ำ ข้าวนุ่ม อายุสั้นใช้ระยะเวลาในการปลูก 130 วัน  ขายได้ราคาดี โดยเป็นข้าวเปลือกกิโลกรัมละ 12 บาท 

ทั้งนี้ ข้าวอีโตเป็นข้าวที่ทนแมลง ปลูกได้ตลอดเวลา เป็นข้าวพื้นเมืองที่ปลูกมานานกว่า 20 ปี แล้ว และได้ผลผลิตต่อไร่ในปริมาณที่มาก หากมีการวิจัยและคัดพันธุ์บริสุทธิ์ ส่งเสริมการปลูกให้กับเกษตรอย่างถูกต้อง เหมาะสมมากขึ้น เชื่อว่าผลผลิตที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นจาก 670 กิโลกรัม เป็น 800-1,000 กิโลกรัมอย่างแน่นอน

ที่สำคัญคือต้นทุนจะลดต่ำลง ถือได้ว่าการปลูกข้าวชนิดนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรในการปลูกข้าวเจ้าพื้นเมืองพันธุ์ดี ผลผลิตสูง คุณภาพดีมากขึ้น รวมทั้งไม่ต้องซื้อข้าวรับประทานเนื่องจากเกษตรกรปลูกเอง  สำหรับเกษตรกรภาคเหนือ โดยเฉพาะบนดอยมักจะประสบปัญหาข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกมีน้อยนั่นเอง

รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ด้วยคุณสมบัติพันธุ์ข้าวอีโตที่เป็นข้าวคุณภาพดี นักวิจัยของกรมการข้าวจึงได้ศึกษาและคัดพันธุ์บริสุทธิ์ของข้าวพันธุ์นี้เพื่อส่งเสริมให้เป็นข้าวประจำถิ่นที่มีคุณภาพ และมีช่องทางการตลาดในอนาคต รวมทั้งอาจเป็นข้าวที่เป็นตลาดเฉพาะในพื้นที่ เหมือนข้าวสังข์หยด หรือข้าวชนิดอื่นๆ ที่มีประจำท้องถิ่นเท่านั้น

สำหรับการคัดพันธุ์บริสุทธิ์ใช้เวลานานพอสมควร ซึ่งจะเริ่มขั้นตอนคือการนำมาปลูกในแปลงสาธิตเพื่อดูการเจริญเติบโต แปลงสาธิตที่กรมกำลังดำเนินการทดลองปลูกอยู่นี้เป็นของนายธนชัย ศรีวิขัย เกษตรกร ม.13 บ้านเมืองงามใต้ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่การตกกล้าเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ปักดำ 9 สิงหาคม 2562 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 กรกฎาคม2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 ก.ค. 2563
การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ระบบการศึกษาจึงต้องมีมาตรฐานและพัฒนาให้ทัน หรือล้ำสมัยมากขึ้นเป็นลำดับ อย่างไรก็ตาม การศึกษาในบ้านเรา คร่าวๆ จะแบ่งออกเป็นสายสามัญศึกษากับสายอาชีวะ หรือสายวิชาชีพ โดยสายสามัญก็จะเรียนศึกษากันไปถ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558