ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ย้อนกลับ
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสะพานสูง จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาทำความสะอาด “คลองญี่ปุ่น”
10 ม.ค. 2563

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อปลุกจิตสำนึกประชาชนคนไทยให้รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ รู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ โดยให้ทุกภาคส่วนบูรณาการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ เพื่อพัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำ รวมทั้งสภาพแวดล้อม อันจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น.
นายปารุส อรหัตมานัส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสะพานสูง เป็นประธานกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเปิดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" โดยมีคณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เขต ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" จำนวน 250 คน

>>>โดยร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลอง จากคลองหลอแหล ถึงคลองบางเลา มีความกว้าง 6-8 เมตร ความยาว 1,745 เมตร โดยจัดเก็บขยะ ผักตบชวา วัชพืช และตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ ตลอดแนวคลอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยรวม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558