ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
จับมือส่งเครื่องสำอางสมุนไพรสู่ตลาดจีน
11 ม.ค. 2563

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล ที่สนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการทำผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและเวชสำอางค์ กระทรวงสาธารณสุขและสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจึงได้จัดการประชุมสัมมนาเรื่องการส่งเสริมเครื่องสำอางสมุนไพรสู่ตลาดจีน                       โดยระบบออนไลน์และฟรีเทรดโซน ซึ่งได้รับความร่วมมือสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรจากทั่วประเทศ สืบเนื่องจากคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ด้านเครื่องสำอางสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ประกอบการผลิตเครื่องสำอางสมุนไพร เพื่อเพิ่มความรู้การผลิตเครื่องสำอางสมุนไพรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีช่องทางการจำหน่ายนำผลิตภัณฑ์สู่ตลาดต่างประเทศ 

ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะทำงานจากภาคส่วนการศึกษาวิชาชีพด้านตลาดออนไลน์จากเมืองหลินอี้ มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เดินทางมายังประเทศไทยเข้าร่วมประชุมและบรรยายให้ความรู้คำแนะนำเทคนิคและกระบวนการทำระบบออนไลน์ การคัดเลือกสินค้าเครื่องสำอางสมุนไพรเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งได้เยี่ยมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพรจากผู้ประกอบการไทย ซึ่งได้ทำงานร่วมกันกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ผ่านทางศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์มาอย่างใกล้ชิด และได้พัฒนาด้านการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพร ช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายแพทย์โอภาส กล่าวต่ออีกว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะส่งผลดีต่อการพัฒนาระบบการค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีช่องการการจำหน่ายสินค้าสู่ต่างประเทศผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพร มีคุณภาพมาตรฐานได้รับการยอมรับและความมั่นใจของผู้บริโภค สร้างมูลค่าและเศรษฐกิจที่ดีให้กับชุมชนมีรายได้ และเพิ่มโอกาสต่อยอดสู่ตลาดสากล รวมทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ One Belt One Road ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกด้วย

“การสนับสนุนการใช้สมุนไพรไทยเป็นนโยบายเร่งรัดของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อตอบสนองเป้าหมายรัฐบาลในเรื่อง “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ สุขภาพแข็งแรง เศรษฐกิจประเทศเข้มแข็ง” กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตหรือคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผสมสมุนไพรให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัย โดยยืนยันด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ขณะเดียวกันก็หาช่องทางจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ” นายแพทย์โอภาส กล่าว

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558