ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
สำนักงาน ป.ป.ช. ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานอัยการสูงสุด
14 ม.ค. 2563

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูลคดีทุจริตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับสำนักงานอัยการสูงสุด ในวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓      เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๓ ชั้น ๓ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการ      เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ดังกล่าว กับนายสาวิตร บุญประสิทธิ์ รองอัยการสูงสุด
​​
ปัจจุบันหน่วยงานราชการต่างๆ ที่มีภารกิจในการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบการกระทำผิด      มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนเทศที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานตามภารกิจ อาทิ การบริหารราชการ การบริการประชาชน และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางยุทธศาสตร์ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ดี การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ยังขาดความเชื่อมโยงข้อมูลในลักษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการ        เข้าด้วยกัน ทำให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในระบบต่างๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันทำได้ยากและซับซ้อนเกิดความขัดแย้งกันของข้อมูลชนิดเดียวกันจากระบบงานของหน่วยงานราชการที่ต่างกัน ไม่สามารถส่งต่อหรือใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานหรือระบบงานที่ต่างกันได้
 
ดังนั้น เพื่อให้เกิดระบบฐานข้อมูลคดีการทุจริตเพื่อรองรับผลการดำเนินงานของแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ ๓ และยังเป็นการบูรณาการข้อมูลคดีด้านการทุจริตระหว่างหน่วยราชการด้วยวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลคดีการทุจริตผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูลคดีการทุจริตกับสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามคดีการทุจริต รวมถึงให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของหน่วยงาน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558