ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
กปภ. สนับสนุนทุนการศึกษาและของรางวัล ฉลองวันเด็กสุขสันต์ ปี 2563
14 ม.ค. 2563

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ของขวัญ ของรางวัล และน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อมอบให้แก่เด็ก  และเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 11 มกราคม 2563 พร้อมเชิญชวนหน่วยงานในชุมชนร่วมสร้างจิตสำนึกการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าผ่านกิจกรรมวันเด็ก เพื่อสร้างเยาวชนที่มีจิตสาธารณะต่อชุมชนและสังคมต่อไป 

ดร.นพรัตน์  เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า พื้นที่การให้บริการน้ำประปาของ กปภ. อยู่ในชุมชนทั่วประเทศกว่า 234 สาขา ทำให้ กปภ. มีความใกล้ชิดกับชุมชน โรงเรียน และหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น ที่ผ่านมา กปภ. และชุมชนมีการประสานงาน ช่วยเหลือ และสนับสนุนภารกิจการดำเนินงานร่วมกันมาโดยตลอด สำหรับวันเด็กแห่งชาตินับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ กปภ. ให้การสนับสนุนเสมอมา และวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 นี้ กปภ. ได้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน น้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. และของรางวัลต่าง ๆ ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ทั้งนี้ ได้เชิญชวนโรงเรียนและหน่วยงานภายในชุมชนที่จัดกิจกรรมวันเด็กในปีนี้ เน้นการให้ความรู้และกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกการประหยัดน้ำ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดน้ำและใช้น้ำให้เกิดประโยชน์เพื่อร่วมกันรักษาทรัพยากรของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อรักษาปริมาณน้ำต้นทุนให้เหลือเพียงพอสำหรับใช้ในช่วงฤดูแล้งต่อไป
ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การปลูกฝังหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีให้แก่เยาวชน สามารถเริ่มได้จากเรื่องเล็ก ๆ ใกล้ตัว เช่น การปลูกฝังการประหยัดน้ำ การลดใช้พลาสติก หรือการแยกขยะ เพื่อให้เยาวชนเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม รู้รักสามัคคี และเป็นเยาวชนที่มีจิตสาธารณะต่อชุมชนและสังคมต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558