ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
(คลิป) ป.ป.ช.ประชุมยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
16 ม.ค. 2563

ป.ป.ช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1

นายมนต์ชัย วสุวัต ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1 ว่า หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญ ซึ่งถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะทำให้การใช้อำนาจในการบริหารท้องถิ่นมีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตลงได้ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่การประชุมในครั้งนี้จะเป็นการเสริมสร้างความรู้เพื่อร่วมกันยกระดับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขณะที่นายวรยุทธ ช่วยณรงค์ อนุกรรมการ ป.ป.ช.ด้านพัฒนาและส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้บรรยายเกี่ยวกับการยกระดับธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการกระจายอำนาจจากภาครัฐจากเดิมที่มีการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งอะไรก็ตามที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนท้องถิ่น ถือเป็นความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงถือเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีเรื่องร้องเรียนเข้ามายัง ป.ป.ช.จำนวนมาก แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ าการมีเรื่องร้องเรียนมากจะเกิดการทุจริตมาก เนื่องจากบางเรื่องก็เกิดการเข้าใจผิด หรือบางเรื่องก็ไม่มีมูล แต่กลับเป็นตัวชีวัดได้ว่า เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และเป็นหน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ประกอบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจำนวนมาก เรื่องร้องเรียนจึงมาก

ดังนั้น การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงต้องบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ซึ่งการประเมิน ITA นี้ ไม่ได้ชี้วัดว่าจะเกิดการทุจริตมากน้อยแค่ไหน แต่เปรียบเสมือนเป็นกระจกเพื่อสะท้อนไปยังหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และเพื่อนำไปสู่การทบทวน ปรับปรุงแก้ไขในหน่วยงานเพื่อให้เกิดการรยอมรับของพี่น้องประชาชนมากขึ้น

จากนั้นเป็นการเสวนาเรื่อง "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในระดับสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 แห่งด้วยกัน โดยนางวิลาวัลย์ อยู่ดี รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลไทรม้า จังหวัดนนทบุรี และนายภาสพงศ์ ขาวกระจ่าง นิติกรชำนาญการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จำนวน 300 แห่งในพื้นที่ภาคกลาง และเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตในพื้นที่ โดยหวังว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าน่วมประชุมจะมีการบริการจัดการที่มีความเข้มแข็งตามหลักการบริหารจัดการที่ดีโปร่งใส ตรวจสอบได้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558