ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
แรงงานเน้น เครือข่าย"อาสาแรงงาน" ต้านยาเสพติด
22 ม.ค. 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน และต่อต้านภัยยาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และบรรยายพิเศษหัวข้อ “อาสาสมัครแรงงานพลังขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน”ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีภารกิจดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนและผู้ใช้แรงงาน ในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะด้านการมีงานทำ การพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมทั้งการให้ความคุ้มครองและสวัสดิการในการทำงาน แต่โดยที่โครงสร้างการบริหารของกระทรวงแรงงาน จะมีหน่วยงานเฉพาะระดับจังหวัด ดังนั้นการทำงานให้ได้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายในพื้นที่ก็คือ อาสาสมัครแรงงานเป็นกำลังร่วมปฏิบัติงาน

โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการนำบริการต่างๆ ของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ แรงงานได้รับความคุ้มครองและพัฒนาทักษะฝีมือ ตลอดจนได้รับการดูแลด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็นแรงงานในระบบ หรือแรงงานอิสระ รวมทั้งอาสาสมัครแรงงานยังช่วยสอดส่องดูแล และแจ้งให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานได้ทราบปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ซึ่งถือได้ว่าอาสาสมัครแรงงานเป็นบุคคลที่มีความเสียสละอย่างยิ่งเพราะต้องสละเวลาในการประกอบภารกิจส่วนตัว และครอบครัว มาเป็นกำลังในการปฏิบัติงานให้กับภาครัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยไม่ได้มุ่งหวังผลตอบแทน
        รศ.ดร.จักษ์ฯ กล่าวต่อว่า สำหรับปัญหายาเสพติดในวันนี้มีการแพร่ระบาดไปทุกกลุ่มทั้งเยาวชนและแรงงานในสถานประกอบการ รวมถึงแรงงานต่างด้าว จึงถือเป็นภารกิจหนึ่งที่เราจะต้องช่วยกันยับยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในส่วนที่เรารับผิดชอบ คือ ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบการ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ มีอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมจำนวน 80 คน พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานและเจ้าหน้าที่ 10 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพ การทำงานเป็นทีม มาร่วมถ่ายทอดความรู้อีก

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
15 ก.ย. 2563
กรุงเทพมหานคร ฟ้าอมร ของคนไทยทุกคน พูดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังเมืองหนึ่งของโลก เป็นสถานที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาสัมผัส ซี่งแน่นอนว่า เมื่อเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงแบบนี้ ความหลากหลายของปัญหาจะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ให้เป็นไปอย่...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558