ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
คมนาคมเปิดแผน ทุ่ม 2.5 แสนล. ลุยเมกะโปรเจ็กต์ด้านอากาศระยะ 15 ปี
13 ก.พ. 2563

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งทางอากาศ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้รับทราบแผนพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2562-2576) โดยมีแผนงานโครงการ/มาตรการภายใต้แผนฯ จำนวน 86 โครงการ และ 46 มาตรการ วงเงินรวม 252,994 ล้านบาท และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้นำเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาแล้ว โดยแผนฯ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาระบบท่าอากาศยานและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถของการขนส่งทางอากาศและการใช้ประโยชน์ของท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการและการบริหารจัดการท่าอากาศยาน การพัฒนาศักยภาพระบบขนส่งเชื่อมโยงกับท่าอากาศยาน การสร้างความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล และการส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานสำหรับ General Aviation

2. ด้านการพัฒนาธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนับสนุน ได้แก่ การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจสายการบิน และธุรกิจสนับสนุน การสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง และการส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจซ่อมบำรุงอากาศยานและอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

3. ด้านการพัฒนาบริการการเดินอากาศ ได้แก่ การบูรณาการแผนพัฒนาของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับและสอดคล้องกับกลยุทธ์ Aviation System Block Upgrade และแผน Asia/Pacific Seamless ATM Plan

4. ด้านการพัฒนากลไกการกำกับดูแลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม การพัฒนาองค์กรกำกับดูแล และการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบด้านการบิน

5. ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ได้แก่ การพัฒนากลไกการผลิตบุคลากรด้านการบินให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับความต้องการบุคลากรด้านการบินในอนาคต การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่อยู่ในธุรกิจการบิน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-29 กุมภาพันธ์ 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
19 ก.พ. 2563
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในบรรดานักการเมืองทั้งหลาย ชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยและมักได้ยินมาอย่างสม่ำเสมอก็คือ “จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” หนึ่งในสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่มีบทบาทและลีลาท...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558