ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
คมนาคมเปิดแผน ทุ่ม 2.5 แสนล. ลุยเมกะโปรเจ็กต์ด้านอากาศระยะ 15 ปี
13 ก.พ. 2563

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งทางอากาศ เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ที่ประชุมได้รับทราบแผนพัฒนาการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2562-2576) โดยมีแผนงานโครงการ/มาตรการภายใต้แผนฯ จำนวน 86 โครงการ และ 46 มาตรการ วงเงินรวม 252,994 ล้านบาท และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้นำเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาแล้ว โดยแผนฯ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการพัฒนาระบบท่าอากาศยานและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง ได้แก่ การเพิ่มขีดความสามารถของการขนส่งทางอากาศและการใช้ประโยชน์ของท่าอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการให้บริการและการบริหารจัดการท่าอากาศยาน การพัฒนาศักยภาพระบบขนส่งเชื่อมโยงกับท่าอากาศยาน การสร้างความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล และการส่งเสริมการพัฒนาท่าอากาศยานสำหรับ General Aviation

2. ด้านการพัฒนาธุรกิจสายการบินและธุรกิจสนับสนุน ได้แก่ การส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจสายการบิน และธุรกิจสนับสนุน การสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจกรรมโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง และการส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของธุรกิจซ่อมบำรุงอากาศยานและอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

3. ด้านการพัฒนาบริการการเดินอากาศ ได้แก่ การบูรณาการแผนพัฒนาของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับและสอดคล้องกับกลยุทธ์ Aviation System Block Upgrade และแผน Asia/Pacific Seamless ATM Plan

4. ด้านการพัฒนากลไกการกำกับดูแลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การกำหนดนโยบายในการกำกับดูแลให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม การพัฒนาองค์กรกำกับดูแล และการพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบด้านการบิน

5. ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ได้แก่ การพัฒนากลไกการผลิตบุคลากรด้านการบินให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับความต้องการบุคลากรด้านการบินในอนาคต การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่อยู่ในธุรกิจการบิน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558