ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
ทบ.เข้มมาตรการคัดกรอง หลัง สธ.ประกาศ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ขณะที่ กรมแพทย์ทหารบก แนะทหารงด/เลี่ยงเดินทางไปประเทศเสี่ยง
28 ก.พ. 2563

กองทัพบกยังคงให้ความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ทั้งมาตรการคัดกรองป้องกัน และรณรงค์ให้ความรู้ การปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคัดกรอง ณ ท่าอากาศยาน 9 แห่งทั่วประเทศ และพื้นที่ด่านตรวจผ่านเข้าออกตามแนวชายแดน ควบคู่ไปกับการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย โดยในช่วงเดือน ก.พ.63 นี้ ได้แจกจ่ายหน้ากากให้ประชาชนไปแล้ว 150,000 ชิ้น

ล่าสุด เพื่อให้สอดคล้องกับการที่กระทรวงสาธารณสุขระบุให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่ 14 ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กองทัพบกโดยกรมแพทย์ทหารบก  จึงได้ออกประกาศแนวทางในการปฏิบัติ สำหรับการเดินทางในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 โดยกำหนดให้กำลังพลกองทัพบก ควรงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือผ่านประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้ติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และให้เข้าสู่กระบวนการคัดกรอง
อย่างเคร่งครัด เมื่อมีความจำเป็นต้องไปยังประเทศที่มีความเสี่ยง ทั้งนี้หลังจากที่กลับมา ต้องเฝ้าระวัง
สังเกตอาการ และควรจำกัดบริเวณของตนเองในช่วง 14 วัน ตามมาตรการด้านการแพทย์   ส่วนกำลังพลทั่วไปต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในมาตรการการป้องกันโรคในทุกด้าน รวมทั้งโรงพยาบาลและหน่วยทหารซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ มีผู้ผ่านเข้าออกเป็นจำนวนมากต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อของโรคเป็นอันดับแรก ที่สำคัญโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกและหน่วยสายแพทย์ให้เตรียมความพร้อมในการดูแลตรวจคัดกรอง และรายงานผลตามขั้นตอนทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ในช่วงนี้มีกำลังทหารจากมิตรประเทศได้เดินทางเข้ามาร่วมการฝึกกับกองทัพบกในประเทศไทยรวม 2 การฝึก ได้แก่ การฝึกผสม Hanuman Guardian 2020 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 และการฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2020 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 โดยกองทัพบก
ได้จัดให้มีการคัดกรองโรค COVID-19  ตั้งแต่เริ่มเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย และในระหว่างการฝึก
จะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยมีโรงพยาบาลอานันทมหิดล, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จนเรศวร และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ให้การดูแลและเฝ้าระวังกำลังพลทั้งไทยและต่างประเทศ 

ทั้งนี้ กองทัพบกยังได้เน้นย้ำหน่วยทหารถึงการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วม
เป็นจำนวนมาก ให้มีการตรวจคัดกรองป้องกันโรคด้วยในทุกกิจกรรม ส่วนสถาบันการศึกษาของกองทัพบก ซึ่งมีกำหนดให้นายทหารนักเรียนไปศึกษาดูงานต่างประเทศ กองทัพบกได้ให้เลื่อนการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศไปก่อน จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะคลี่คลาย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤฮจิกายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
18 พ.ย. 2563
การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 36 ราย โดยมติของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมาเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้รับความสนใจ เพราะมีการขยับพ่อเมืองถึง 3 จังหวัด ขึ้นนั่งเก้าอี้รองปลัดกระทรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558