ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ข่าวเด่น / ไฮไลท์ ย้อนกลับ
ป.ป.ช. จัดอบรมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านและชุมชน สร้างต้นแบบสังคมสุจริต
05 มี.ค. 2562

 สำนักงาน ป.ป.ช.จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้าน ชุมชนสุจริตเพื่อการบูรณาการยุทธศาสตร์ต้นแบบการสร้างสังคมสุจริต ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติเกี่ยวกับหมู่บ้านและชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดทำแนวทางการดำเนินงานสู่การป้องกันการทุจริตเชิงรุก ซึ่งการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงหมู่บ้าน ชุมชนสุจริต เพื่อการบูรณาการยุทธศาสตร์ต้นแบบการสร้างสังคมสุจริตครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกว่า 150 คน ประกอบด้วย เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงแรงงาน เนืาองจากสำนักงาน ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต โดยการเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมในความซื่อสัตย์ สนับสนุนให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังยุทธศาสตร์ที่ 1 ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนในสังคมร่วมกันไม่ทนต่อการทุจริต เพื่อดำเนินการให้ประเทศไทยใสสะอาดและร่วมกันต้านการทุจริตต่อไป โดยมีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนของสังคม บูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการให้เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนายณรงค์ รัฐอมฤต กรรมการ ป.ป.ช. กล่าวเปิดงานว่า คนไทยต้องไม่ทนต่อการทุจริตที่จะมีผลต่อค่าคะแนนซีพีไอของประเทศไทย โดยได้ยกตัวอย่างคำพูดของคนอเมริกันว่า ประเทศไม่ได้อยู่ได้เพราะกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญแต่ประเทศจะยั่งยืนอยู่ได้เพราะกำลังของพลเมืองดีที่ไม่ยอมแพ้ต่อคนชั่ว ซึ่งการเป็นพลเมืองก็มีหน้าที่ที่จะร่วมกันต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ภายในงานยังได้มีการบรรยายในหัวข้อ สถานการณ์การทุจริตในปัจจุบันของสังคมไทย โดยนายกล้าณรงค์ จันทิก อดีตกรรมการ ป.ป.ช. และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย  

สำหรับการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ที่ย้ำการสร้างจิตสำนึก ทัศนคติให้สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนการยอมรับถึงความจำเป็นในการดำเนินการภารกิจเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายและแนวร่วมจากบุคลากรที่มีความรู้ในพื้นที่ชุมชน และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพความสามารถให้มีทักษะในการเผยแพร่วิธีการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนออกจากผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันการทุจริตในพื้นที่ชุมชน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558