ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง เผยความก้าวหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 2
10 ม.ค. 2564

นายภิรมย์  หนูรอด   ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง  เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา  ระยะที่ 2 โดยบัตรเขียว(มีเอกสารสิทธิ์)  จำนวนผู้มีสิทธิ์กว่า 100,000 แปลง   ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 98 สำหรับบัตรสีชมพู(ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์)  จำนวนผู้มีสิทธิ์กว่า 25,000 แปลง  ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 60 เนื่องจากมีผู้มาแจ้งข้อมูลหลังวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ถึง 15 พฤษภาคม 2563 เป็นจำนวนมาก  ทำให้ต้องลงพิกัดแปลงในระบบใหม่และเป็นสาเหตุของความล่าช้า

 ทั้งนี้    การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง  ได้ชี้แจงให้สาขาต่าง ๆ ได้มีแนงทางในการพิจารณาเงินกู้และเงินอุดหนุนของการยางแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 49( 3 )  ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เกิดความเข้าใจและดำเนินการในทิศทางเดียวกัน   นอกจากนี้   ยังได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564  ทั้งการจัดหาปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา   บริการถ่ายรูปประจำตัวผู้รับการปลูกแทน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา   บริการข้อมูลผู้รับการปลูกแทนแก่โรงงานอุตสาหกรรมไม้ยางพารา  พ่อค้าแม่พ่อค้าไม้ยางพาราหรือผู้ที่ต้องการทราบข้อมูล   รวมถึงมีแผนฟื้นฟูกิจการของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดตรังด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 มกราคม 2564
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ม.ค. 2564
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารงานท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งปกติก็จะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นั่นเอง อย่างเช่นที่ผ่านไปหมาดๆ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ก็คือ การเลือกตั...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558