ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ป.ป.ช. กันการทุจริตระดับตำบล
24 พ.ย. 2558

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช. ได้เปิดเผยว่าโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล งบ 39,742.24 ล้านบาท อันประกอบด้วย1. โครงการตามมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน งบ 3,212.960 ล้านบาท2. โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบ 254.280 ล้านบาท3. โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ 5 ล้านบาท) งบ 36,275 ล้านบาท
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเงินหมุนเวียนในระดับชุมชน เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตกระจายออกไปทุกจังหวัดและลงพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศที่สามารถเบิกจ่ายได้เร็ว เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐมีส่วนในการพยุงเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวต่อไปได้ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการโครงการตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งมีโครงการมากกว่า๑๑๘,๔๐๐ โครงการ โดยในขณะนี้งบประมาณดังกล่าวได้เริ่มจัดสรรลงไปด าเนินการในพื้นที่แล้ว
 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558