ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ป.ป.ช. กันการทุจริตระดับตำบล
24 พ.ย. 2558

นายประสาท พงษ์ศิวาภัย กรรมการ ป.ป.ช. ได้เปิดเผยว่าโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล งบ 39,742.24 ล้านบาท อันประกอบด้วย1. โครงการตามมาตรการส าคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน งบ 3,212.960 ล้านบาท2. โครงการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่กลุ่มสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรงบ 254.280 ล้านบาท3. โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ 5 ล้านบาท) งบ 36,275 ล้านบาท
โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเงินหมุนเวียนในระดับชุมชน เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตกระจายออกไปทุกจังหวัดและลงพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศที่สามารถเบิกจ่ายได้เร็ว เพื่อให้การใช้จ่ายภาครัฐมีส่วนในการพยุงเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวต่อไปได้ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการโครงการตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งมีโครงการมากกว่า๑๑๘,๔๐๐ โครงการ โดยในขณะนี้งบประมาณดังกล่าวได้เริ่มจัดสรรลงไปด าเนินการในพื้นที่แล้ว
 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558