ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ปั้น 'ผู้จัดการแปลงใหญ่' เฟ้น 597 เกษตรกรติวเข้ม
16 เม.ย. 2561

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรม ส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการดำเนินงานแปลงใหญ่ ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรเข้าร่วมแล้วกว่า 277,127 ราย 3,029 แปลง พื้นที่ 3,724607 ไร่ แบ่งเป็นแปลงใหญ่ 11 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ผัก/สมุนไพร ไม้ผล หม่อนไหม ไม้ดอก ไม้ประดับ ปศุสัตว์ ประมง แมลงเศรษฐกิจ และนาเกลือ มีสินค้าหลากหลายกว่า 50 ชนิด ปัจจุบันเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับหน้าที่เป็นผู้จัดการแปลง โดยในปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมพัฒนาเกษตรกรที่มีศักยภาพ 597 ราย ก้าวขึ้น สู่ประธานแปลงใหญ่ ทดแทนเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่จะกลับมารับหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนแทน

แนวทางเพื่อการพัฒนาผู้จัดการแปลงใหญ่ที่ดำเนินการครบ 3 ปี (แปลงปี 2559) จำนวน 597 รายนี้ สำหรับเกษตรกรที่เหมาะสมต่อการพัฒนาเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่นั้น เกษตรกรผู้เข้าร่วมพัฒนาจะต้องเป็นสมาชิกและได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกแปลงใหญ่ มีอายุระหว่าง 24-65 ปี สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นได้ โดยจะได้เรียนรู้การเกษตรตามชนิดสินค้า เรียนรู้เทคนิคการหาช่องทางการตลาดและเส้นทางโลจิสติกส์ของสินค้า เรียนรู้หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ การบริหารจัดการบุคลากร การจัดทำแผนบัญชีธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มุ่งให้เกิดการบริหารจัดการร่วมกัน โดยเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อ ร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก อาทิ พันธุ์พืช ปุ๋ย และการใช้เทคโนโลยีการ เกษตรที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดโดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง สำหรับเกษตรกรที่พร้อมก้าวเข้าสู่ผู้นำกลุ่ม เป็นประธานแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพของประเทศ รุ่นที่ 1 จำนวน 107 ราย จาก 12 จังหวัด ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยผู้นำกลุ่มเหล่านี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศต่อไป

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1 - 16 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558