ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ท้องถิ่นไทย ย้อนกลับ
กระทรวงการคลังอนุมัติมหาดไทยขยายเวลาและวงเงินให้ท้องถิ่นใช้เงินสะสมกระตุ้นเศรษฐกิจ
19 เม.ย. 2561

วันที่ 19 เมษายน 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ รวมทั้งเพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความคล่องตัว สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีหนังสือไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อขอให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 32 ที่กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน 4 เดือน (วันที่ 21 ธันวาคม 2560  – วันที่ 20 เมษายน 2561) ใน 2 กรณี คือ  1. การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนำไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท และ 2. การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนำไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่ กรณีเป็นโครงการก่อสร้างที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ เช่น ก่อสร้างถนน ก่อสร้างสนามกีฬา เป็นต้น ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท

ซึ่งทั้ง 2 กรณีนี้ ก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีสอบราคาได้ หรือเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ทั้งวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) และวิธีสอบราคา โดยขยายเวลาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 

นายสุทธิพงษ์กล่าวเพิ่มเติมว่า การอนุมัติจากกระทรวงการคลังในครั้งนี้ ก็เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเวลาเพิ่มขึ้นในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน และเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำ รวมทั้งมีความคล่องตัวในการใช้เงินสะสมในวงเงินที่สูงขึ้น จากวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท เป็นวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท อย่างไรก็ดี เมื่อพ้นระยะเวลาตามหลักเกณฑ์ที่ผ่อนผันนี้ อปท. ก็ยังสามารถใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการจัดบริการสาธารณะและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้หากต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558