ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
จ.อุบล พร้อมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชน เปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน ชวนเช็คอินถิ่นอารยธรรมอีสานใต้ & วิถีชีวิตริมโขง
01 ส.ค. 2561

จังหวัดอุบลราชธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล ดีเดย์ประกาศเปิดโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ( OTOP VILLEGE) 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน พร้อมกันภายในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา “ฮีตศรัทธาราชธานีแห่งเทียน” ก่อนชวนนักท่องเที่ยวเช็คอินอารยธรรมอีสานใต้และสัมผัสวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง

นายมงคล ปัตลา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า นายสฤษดิ์ วิฑูร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นในเส้นทางต่าง ๆ ให้เกิดความเข้มแข็ง บนพื้นฐานของอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ตลอดจนธรรมชาติที่สวยงาม สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าสู่ชุมชน เพื่อสร้างงานและรายได้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจังหวัดอุบลราชธานีจัดอยู่ในเส้นทางอารยธรรมอีสานใต้และเส้นทางวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อเชื่อมโยงสินค้า OTOP ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในท้องถิ่นนั้นๆ เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและบริการ โดยเน้นกระบวนการการมีส่วนร่วมในชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนได้รวมพลังสร้างสรรค์และพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน 
มีการจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP การทำสื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ชาติพันธุ์ และวิถีชุมชน การสร้างเส้นทางและออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนสร้าง “นักเล่าเรื่อง” ( Story Teller ) ของชุมชนเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่มีคุณค่า น่ารู้ น่าภูมิใจของชุมชนให้แก่นักท่องเที่ยว โดยอาจจะเป็นปราชญ์ชุมชน คนเก่าแก่ รวมถึงมัคคุเทศก์น้อย เป็นต้น 
จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมแล้วกับการเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ( OTOP VILLEGE ) 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
เส้นทางสายอารยธรรมอีสานใต้ 1.อำเภอน้ำยืน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลโดมประดิษฐ์  บ้านหนองขอน หมู่ที่ 5 ตำบลโดมประดิษฐ์ บ้านหนองขอนพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลโดมประดิษฐ์ 2.อำเภอบุณฑริก 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสมพรรัตน์ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองสะโน 3.อำเภอนาจะหลวย 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแก้งเรือง หมู่ที่ 3 ตำบลนาจะหลวย 4.อำเภอสิรินธร 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโนนหินกอง หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมคำสร้อย 
เส้นทางวิถีชีวิตริมแม่น้ำโขง 5.อำเภอโพธิ์ไทย 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสองคอน หมู่ที่ 1 ตำบล สองคอน 6.อำเภอนาตาล  1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปากแซง หมู่ที่ 3 ตำบล พะลาน 7.อำเภอโขงเจียม 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านตามุย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยไผ่ บ้านปากลา หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์กลาง 
“เรามุ่งเน้นให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยนวัตกรรม การส่งเสริมอัตลักษณ์ในพื้นถิ่น การเพิ่มเสน่ห์ให้กับวิถีชีวิตในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นอาหารท้องถิ่น เครื่องดื่มสมุนไพร การแสดงพื้นบ้าน รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ เพื่อขยายการเชื่อมโยงให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ จูงใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเช็คอินได้ตลอดทั้งปี ตามสโลแกนของโครงการ OTOP นวัตวิถี ”แอ่งเล็ก...เช็คอิน” เพื่อส่งเรื่องราวที่มีเสน่ห์ของชุมชนออกไปในวงกว้าง ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และเหนือสิ่งอื่นใด คือสร้างความรัก ความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในชุมชนเติบโตแข้มแข็งอย่างมั่นคง” นายมงคลกล่าว
ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนดจัดกิจกรรมเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ( OTOP VILLEGE ) 8 เส้นทาง 10 หมู่บ้าน ณ พื้นที่เป้าหมายใน 7 อำเภอตลอดเดือนสิงหาคมนี้

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558