ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
พนักงานองค์การเภสัชกรรมรับเข็มเชิดชูเกียรติ “เพชรพัสดุ” ประจำปี 2561
11 ก.ย. 2561

ภก.พิศาล อัสนี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ และนายทวิช ชุ่มใจรัก หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 2 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัลเข็ม เชิดชูเกียรติ“เพชรพัสดุ” ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์  นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 แก่ ภก.พิศาล อัสนี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ และนายทวิช ชุ่มใจรัก หัวหน้าแผนกจัดซื้อ 2 กองจัดซื้อทั่วไป ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม ซึ่งจัดโดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณ รวมทั้งผลงานให้เป็นที่ปรากฎ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ รวมทั้งส่งเสริมเพิ่มพูนขวัญและกำลังใจของผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของราชการ หรือหน่วยงานของรัฐและของสังคม

สำหรับรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่ทางสมาคมนักบริหารพัสดุฯได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าพนักงานขององค์การเภสัชกรรม เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ เอาใจใส่ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัยในการทำงาน มีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนงานในหน้าที่รับผิดชอบให้บรรลุความสำเร็จเป็นไปตามแผนงานและยุทธศาสตร์หลักขององค์กร รวมทั้งสามารถดูแลการบริหารจัดการงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยันหมั่นเพียรและสนใจใฝ่เรียนรู้ พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง มีการปฏิบัติหน้าที่ให้คืบหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

ภก.พิศาล อัสนี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ขององค์การฯ ต้องมีความถูกต้องเป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ และต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สิ่งที่ขาดไม่ได้คือการทำงานด้วยความโปร่งใส สามารถเปิดเผยและตรวจสอบได้ การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การฯ มีความสำคัญต่อองค์กร ต้นทุนในการผลิตยามากกว่า 70% จะมาจากวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ องค์การฯ มีกระบวนการจัดหาแหล่งและจัดซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดี มีมาตรฐานและได้ในราคาที่เหมาะสม จะทำให้ราคายาสำเร็จรูปมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพง ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านยาให้กับประเทศ ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงยาได้มากขึ้น  โดยในแต่ละปีองค์การฯ จัดชื้อวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์มากกว่า 2 พันล้านบาท  นอกจากนั้นองค์การฯยังมีการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนของงบลงทุนและงบทำการต่างๆ อีกหลายพันล้าน เพื่อยกระดับมาตรฐาน และสร้างการเข้าถึงยาจำเป็นแก่ประชาชนให้มากขึ้น ซึ่งการดำเนินการเหล่านี้ องค์การฯยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558