ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
ธรรมาภิบาล ย้อนกลับ
ป.ป.ท. เปิดเวทีสานความร่วมมือ “ป้องกันการทุจริตของพลเมืองอาเซียน”
13 ก.ย. 2561

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) จัดการประชุมเชิงอภิปรายระหว่างผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทยและผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ท. ในประเด็นความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนด้านการต่อต้านปัญหาการทุจริตในภาครัฐ (Discussion Meeting on ASEAN Cooperation in Encountering Corruption in Public Sector) โดยมีพันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นายภูมิวิศาล เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ท. ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 28 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. กล่าวเปิดการประชุมฯ พร้อมนำเสนอประเด็นสถานการณ์การทุจริตของประเทศไทย กลไกขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศไทย และความมุ่งมั่นตั้งใจของสำนักงาน ป.ป.ท.ในการให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับการทุจริตในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ ในกรณีที่พลเมืองอาเซียนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือถูกเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย อันเป็นช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐสำหรับชาวต่างชาติในภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือในการแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพัฒนารูปแบบและวิธีการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภูมิภาค ทั้งนี้ การจัดประชุมเชิงอภิปรายฯ เป็นเพียงการแสวงหาความร่วมมือกันในการป้องกันกับการทุจริต และลดโอกาสความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตขึ้นในบริบทของประเทศต่างๆ รวมทั้งขยายผลสู่การประชุมร่วมกันในเวทีระดับสากลมากขึ้น ซึ่งผลการหารือในครั้งนี้ จะนำเสนอต่อหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายและมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของทุกประเทศในอนาคตต่อไป

สำหรับการประชุมเชิงอภิปรายฯ ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Mrs. Suraya Pauzi 
อัครราชทูตที่ปรึกษามาเลเซียประจำประเทศไทย Mr.Bun Sokvibol ที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย Mr. Phoung Le Van ที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย Mr. Abdullah Zulkifli ที่ปรึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย และ Mr. Juan Carlos Borromeo เลขานุการตรีและรองกงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยเข้าร่วมประชุมและอภิปรายในประเด็น “การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและการพัฒนาสมรรถภาพระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งแสวงหามาตรการในการป้องกันการทุจริตของอาเซียน” ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่พลเมืองอาเซียนโดยรวม นอกจากนี้แล้วยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ด้านการป้องกันการทุจริต รวมถึงแสดงความยินดีในการให้ความร่วมมือกับประเทศไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558