ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ตั้งคณะทำงานร่วมติดตาม/ประเมินผล “เน็ตประชารัฐ” ยกระดับผลสัมฤทธิ์
20 ก.ย. 2561

กระทรวงดิจิทัลฯ ผนึกสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งคณะทำงานร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ขณะที่ รมว.ดีอี ขอโฟกัส 3 งานหลัก

กระทรวงดิจิทัลฯ รับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ โดยมี ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธาน หวัง “เน็ตประชารัฐ” สร้างประโยชน์แก่ประชาชนสูงสุด ตามเจตนารมณ์การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลยกระดับเศรษฐกิจและสังคมอย่างแท้จริง พร้อมเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันระหว่างปรเทศ ผ่าน 3 เรื่องสำคัญ ผลักดันยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงดิจิทัลฯ จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ “เน็ตประชารัฐ” พร้อมทั้งรายงานผลให้นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีรับทราบ

กระทรวงดิจิทัลฯ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะทำงานร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเน็ตประชารัฐ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นประธานคณะทำงานฯ นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นคณะทำงานร่วมกับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลฯ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้แทนจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นเลขานุการคณะทำงาน

สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานฯ ชุดนี้ ประกอบด้วย การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ “เน็ตประชารัฐ” ในด้านคุณภาพการให้บริการตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา และอุปสรรค รวมถึงการเชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือเชิญบุคคลมาชี้แจงให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียด ข้อคิดเห็น ได้ตามความจำเป็น รวมทั้งเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา ตลอดจนการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ รับทราบ เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

รมว.ดีอี โฟกัส 3 แผนงานหลัก ผลักดันดิจิทัลยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

ทั้งนี้ ดร.พิเชฐฯ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กล่าวในโอกาสครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงดิจิทัลฯ ว่า ทิศทางการดำเนินงานนับจากนี้จะเน้นผลักดันใน 3 เรื่องหลัก ได้แก่ เรื่องที่ 1 การเตรียมการจัดทำร่างแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามภารกิจงานของกระทรวงฯ โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (2561 – 2565) ตามภารกิจงานของกระทรวงฯ ซึ่งมีแผนงานในโครงการสำคัญที่ต้องเร่งรัดให้เกิดขึ้น ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

เรื่องที่ 2 การผลักดันส่งเสริมการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Park Thailand : EECd) เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ และการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล ในการขับเคลื่อนประเทศ สู่การเป็น 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558