ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
นวัตกรรมโอทอปก็มา!!!!
09 ต.ค. 2561

          นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)

            โดยที่ผู้ประกอบการโอทอปเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ โดยรวม และต่อการพัฒนาพื้นที่ภูมิภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้พัฒนาสินค้าโอทอปตาม แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอปให้กับผู้ประกอบการ โดยผลักดันให้ผู้ประกอบการโอทอปเข้าสู่การขอรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาดและลูกค้า การขยายช่องทางการ
จัดจ าหน่ายและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้ว ซึ่งได้ด าเนินการมาแล้ว จ านวนกว่า 1,600 สถานประกอบการ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17 - 31 มีนาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558