ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
นวัตกรรมโอทอปก็มา!!!!
09 ต.ค. 2561

          นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)

            โดยที่ผู้ประกอบการโอทอปเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ โดยรวม และต่อการพัฒนาพื้นที่ภูมิภาค ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้พัฒนาสินค้าโอทอปตาม แนวทางคูปองวิทย์เพื่อโอทอปให้กับผู้ประกอบการ โดยผลักดันให้ผู้ประกอบการโอทอปเข้าสู่การขอรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาดและลูกค้า การขยายช่องทางการ
จัดจ าหน่ายและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้ว ซึ่งได้ด าเนินการมาแล้ว จ านวนกว่า 1,600 สถานประกอบการ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558