ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
'อ่างเก็บน้ำลำสะพุง' สางปัญหาน้ำให้คน“ชัยภูมิ”
09 ต.ค. 2561

“บิ๊กฉัตร” เช็คความพร้อมโครงการก่อสร้าง “อ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” แก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งซ้ำซากให้คนในพื้นที่ ส่งน้ำได้ถึง 24,000 ไร่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 14,160 ครัวเรือน 87,600 คน 
พล..ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่ารัฐบาลได้มอบให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สนทช. ผนวกการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี พ.ศ.2561-2580 โดยในช่วงระหว่างปี 2562-2565 ได้วางแผนขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่จำนวน 31 โครงการ โดยในปี 2562 เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 โครงการซึ่งหนึ่งในนั้น คือ โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ชัยภูมิ โดยในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ได้นำคณะผู้บริหาร สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    ลงพื้นที่ จ.ชัยภูมิ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และติดตามการเตรียมความพร้อมการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ ต.หนองแวง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  

สำหรับพื้นที่ จ.ชัยภูมิ อยู่ติดกับเทือกเขาดงพญาเย็น เป็นต้นน้ำแม่น้ำชี แต่มีพื้นที่เก็บกักน้ำน้อย โดยมีเขื่อนขนาดใหญ่เพียง 1 แห่ง คือ เขื่อนจุฬาภรณ์ ความจุ 164 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) นอกจากนี้ยังมีลักษณะพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้งเป็นประจำ ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงทรงมีพระราชดำริในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหลายแห่ง ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ อ่างเก็บน้ำลำสะพุง เพื่อเก็บกักและชะลอน้ำหลากในฤดูฝนไว้ใช้ในฤดูแล้ง กระทั่งปี 2538 กรมชลประทาน จึงได้ดำเนินการออกแบบศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยพบว่ามีพื้นที่ในเขตป่า 2,100 ไร่ และไม่สามารถขออนุญาตใช้พื้นที่ได้ทั้งหมด ทำให้โครงการต้องชะลอออกไป  
 อย่างไรก็ตาม ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการโครงการนี้เป็นอย่างมาก ดังนั้นเมื่อรัฐบาลเข้ามาและต้องการปฏิรูปการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการทั่วประเทศ โดยยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก จึงได้มอบให้ สทนช. ผนวกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ รวมถึงโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ เข้ามาอยู่ในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระยะ 20 ปี  

 สำหรับการขับเคลื่อนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯนั้น ได้มีการประสานไปยัง พล.อ.สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอให้เร่งรัดการพิจารณาใช้พื้นที่ รวมทั้งมีการปรับรูปแบบการก่อสร้างเพื่อลดพื้นที่การใช้ป่า และมีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย จนนำไปสู่การอนุญาตใช้พื้นที่ ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้

 ทั้งนี้ อ่างเก็บน้ำลำสะพุงฯ จะเริ่มก่อสร้างในปี 2562 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,965 ล้านบาท และจะแล้วเสร็จในปี 2567 หลังจากก่อสร้างเสร็จจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างพอเพียง สามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทานได้ถึง 24,000 ไร่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ ประชาชนได้รับประโยชน์ 14,160 ครัวเรือน 87,600 คน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558