ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
เกษตรฯ เร่งเครื่อง Big Data ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันในยุคดิจิทัล
11 ต.ค. 2561

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายในการพัฒนา Big Data ด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นเอกภาพและเชื่อมโยงกับระบบของรัฐบาลให้ก้าวทันยุคดิจิทัล โดยปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE) ในการบริหารจัดการเชิงนโยบาย ด้วยการจัดทำ Big data ซึ่งแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ด้านข้อมูลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ได้แก่ ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร มีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 2) ด้านข้อมูลสินค้าเกษตร ได้แก่ข้อมูลด้านการผลิตสินค้าเกษตร มี สศก. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 3) ด้านข้อมูลและพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ ข้อมูลความเหมาะสมการใช้ที่ดิน ข้อมูลการใช้ที่ดิน มีกรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และ 4) ด้านข้อมูลน้ำและการชลประทาน ได้แก่ ข้อมูลแหล่งน้ำ ปริมาณน้ำ ซึ่งมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

นางสาวจริยา  สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ Big data ได้มีการเชื่อมโยงกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และอยู่ระหว่างการทดสอบการเชื่อมโยงกับกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งได้มีการหารือการเชื่อมโยงข้อมูลกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งเชื่อมั่นว่า การเชื่อมโยงกับภาคการตลาดจะช่วยให้สามารถทราบปริมาณผลผลิต ช่วงเวลา แหล่งผลิตที่สำคัญ ตามนโยบายตลาดนำการผลิต เพื่อใช้บริหารจัดการการจำหน่าย การกระจายสินค้า กำหนดราคาได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน “การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer ONE)” ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีและด้านสารสนเทศ ขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลางมาตั้งแต่ปี 2559 

สศก.ในฐานะหน่วยงานอำนวยการของคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรวบรวมข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักในการเชื่อมโยง ทั้งจากข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร ทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง ทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งได้ขยายฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมการข้าว กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย และกรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยเช่นกัน  โดยมีศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ให้การสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูล การบูรณาการฐานข้อมูลและระบบการตรวจสอบถูกต้อง

สำหรับ ท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลการให้บริการของ Farmer ONE เช่น จำนวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนในภาพรวมระดับประเทศ ระดับภาค หรือ ระดับจังหวัด เป็นต้น สามารถสอบถามได้ที่ ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร โทร. 0 2940 6640 หรือ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 0 2940 7038 ในวันและเวลาราชการ

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 มิถุนายน 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
01 มิ.ย. 2563
ในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการก้าวล้ำและพัฒนาขึ้นไปอย่างมาหยุดยั้ง หรือที่กำลังกล่าวกันว่า โลกกำลังเข้าสู้ยุตดิจิทัล หรืออะไรๆ ก็อัตโนมัติไปหมด ประเทศไทยเราเองก็เช่นเดียวกัน มีการขยับขยาย ปรับปรุง ปรับรูปแบบ เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558