ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
รมว.กฤษฎา ขึ้นเวทีสหประชาชาติ! ชู 'ศาสตร์พระราชา'
18 ต.ค. 2561

รมว.กฤษฎา ขึ้นเวทีสหประชาชาติ! ชู 'ศาสตร์พระราชา' แก้ไขปัญหาความอดอยากหิวโหยของโลก พร้อมเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการความมั่นคงด้านอาหารโลก (Committee on World Food Security - CFS)ครั้งที่ 45 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานใหญ่ เอฟ เอ โอ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี โดยได้ขึ้นกล่าวแถลงผลงานของรัฐบาลไทยในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายที่ 2 เกี่ยวกับวาระการสร้างความมั่นคงอาหาร และการขจัดปัญหาความอดอยากหิวโหย พร้อมได้นำเสนอศาสตร์พระราชาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้น้อมนำลงไปสู่การปฏิบัติจริง ผ่านโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการพัฒนาของส่วนราชการต่าง ๆ ในด้านบริหารจัดการดิน น้ำ และทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อนำมาใช้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ได้ให้ทุกส่วนราชการน้อมนำพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาขยายผลสู่การปฏิบัติให้ครอบคลุมทุกมิติ ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทยในด้านต่าง ๆ เช่น โครงการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (มทส.) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ เป็นต้น อีกทั้งยังได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูตพิเศษด้านการขจัดความหิวโหยของเอฟ เอ โอ และทูตพิเศษด้านโครงการอาหารในโรงเรียนของโครงการอาหารโลก (WFP) โดยได้ดำเนินการผ่านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทย

ทั้งนี้ ได้มีการรายงานต่อที่ประชุมเอฟ เอ โอ ว่า ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร อันดับ 11 ของโลก และไทยให้ความสำคัญกับโครงการขจัดความอดอยากหิวโหยของสหประชาชาติ ซึ่งผู้แทนเอฟ เอ โอ ที่ทำหน้าที่อภิปรายในที่ประชุมได้กล่าวยกย่องความสำเร็จในการสร้างความมั่นคงอาหาร และความหิวโหยของประเทศไทยผ่านโครงการโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของทั้งในส่วนราชการและภาคประชาชนในประเทศไทย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558