ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
ร่วมประชุมหารือ
03 ธ.ค. 2561

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น ๓ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เชิญหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุมหารือ โครงการสำคัญ (Flagships Project) เรื่องสังคมไทยไร้ความรุนแรง ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการระดับชาติ และนำเสนอ ครม. ให้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญ และเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ผ่านสื่อทุกรูปแบบ และกำหนดอยู่ในแผนทุกระดับเพื่อป้องกันและลดปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยได้เชิญอธิบดีกรมกิจการสตรีและครอบครัว (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) ในฐานะประธานที่ปรึกษา ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ การกำหนดผู้รับผิดชอบรวมถึงอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว พร้อมพิจารณากรอบแนวคิด เพื่อวางแผน การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานการดำเนินงานของแต่ละกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 กันยายน พ.ศ.2561
เศรษฐกิจกับมุมมอง CEO ดูทั้งหมด
09 ก.พ. 2560
รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ของประเทศสหรัฐอเมริกา เผยแพร่รายงานระบุว่า เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 บริษัท Bio-Rad ยอมรับข้อเสนอจ่ายค่าปรับเป็นเงิน 55 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อจะได้ไม่ต้องรัฐโทษทางอาญาและแพ่ง ในคดีจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในหลายประเทศรว...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558