ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
ร่วมประชุมหารือ
03 ธ.ค. 2561

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น ๓ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ) เชิญหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมประชุมหารือ โครงการสำคัญ (Flagships Project) เรื่องสังคมไทยไร้ความรุนแรง ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการระดับชาติ และนำเสนอ ครม. ให้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญ และเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ผ่านสื่อทุกรูปแบบ และกำหนดอยู่ในแผนทุกระดับเพื่อป้องกันและลดปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยได้เชิญอธิบดีกรมกิจการสตรีและครอบครัว (นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต) ในฐานะประธานที่ปรึกษา ร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ การกำหนดผู้รับผิดชอบรวมถึงอำนาจหน้าที่การดำเนินงานของคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าว พร้อมพิจารณากรอบแนวคิด เพื่อวางแผน การขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานการดำเนินงานของแต่ละกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-30 เมษายน 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558