ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
สื่อสาร - คมนาคม ย้อนกลับ
ดีอีอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐกว่า 20,000 คน ทั่วประเทศ
07 ก.พ. 2562

กระทรวงดิจิทัลฯ เดินหน้าอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐกว่า 20,000 คน ทั่วประเทศ มุ่งสร้างรากฐานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลให้ชุมชนแข็งแกร่ง

นายขจิต สุขุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานเปิดงานการอบรมหลักสูตร "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะผู้แทนจากส่วนราชการในจังหวัด อาทิ สำนักงานสถิติจังหวัด  สำนักงานยุติธรรมจังหวัด อุตุนิยมวิทยาจังหวัด ไปรษณีย์จังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด สมาคมหอการค้าจังหวัด สื่อมวลชนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนตัวแทนหมู่บ้านภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 395 หมู่บ้าน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี ทั้งนี้โครงการอบรมหลักสูตร "พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" นับเป็นอีกโครงการสำคัญที่กระทรวงดิจิทัลฯ เร่งจัดอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ 77 จังหวัดทั่วประเทศ ปัจจุบันจัดอบรมไปแล้ว 65 จังหวัด มีเน็ตอาสากว่า 20000 คน ซึ่งกิจกรรมการอบรมครั้งนี้ มีวิทยากรแกนนำเน็ตอาสาประชารัฐ ทีมวิทยากร TOT ทีมวิทยากรยุติธรรมจังหวัด ร่วมบรรยายให้ความรู้ เพื่อแนะนำการใช้งานแอพพลิเคชั่น "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" เพื่อเสริมสร้างการรับรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ถูกวิธี และขยายเครือข่ายตัวแทนหมู่บ้าน ในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเป็นตัวแทนกระทรวงดิจิทัลฯ ในการรับรู้ข่าวสาร และแจ้งปัญหาเน็ตประชารัฐ

กระทรวงดิจิทัลฯ เชื่อว่า เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นฐานให้ขุมชนแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เมื่อคนในชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจสามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ และขยายโมเดล "ชุมชนต้น แบบเน็ตอาสาประชารัฐ" จากนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลภายใต้ยุทธ ศาสตร์ชาติ 20 ปี ปัจจุบันได้เข้าสู่ระยะที่ 2 หรือ Digital Thailand Inclusion ซึ่งมีเป้าหมายสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐโดยหนึ่งในหัวข้อที่สำคัญคือ ส่งเสริมให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูล (Digital literacy) "ชุมชนต้น แบบเน็ตอาสาประชารัฐ" ซึ่งเป็นโมเดลสังคมดิจิทัลในระดับชุมชน กระตุ้นให้เกิดการรวมกลุ่มของชาวบ้านเป็นวิสาหกิจชุมชนและใช้ช่องทางออนไลน์ในการเพิ่มรายได้

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558