ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เศรษฐกิจชุมชน ย้อนกลับ
พาณิชย์เผยโครงสร้างการคำนวณราคาประมาณการน้ำมันถั่วเหลือง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วน
14 มี.ค. 2562

           นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาน้ำมันพืชบริโภคร่วมกับผู้แทนคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีการหารือพิจารณาทบทวนราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันถั่วเหลือง เพื่อให้เป็นไปตามกลไกตลาดและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภค เนื่องจากราคาเมล็ดถั่วเหลือง (นำเข้า) ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันพืชถั่วเหลืองลดลงอย่างต่อเนื่อง
   
           จากสถานการณ์ในปัจจุบันระดับราคาเมล็ดถั่วเหลืองยังคงลดลงจากปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับการบริโภคน้ำมันถั่วเหลืองไม่ขยายตัวมากนัก แต่ราคาจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด 1 ลิตร ยังคงมีราคาจำหน่ายปลีกที่ขวดลิตรละ 55.00 บาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับราคาเมล็ดถั่วเหลือง (นำเข้า) คณะอนุกรรมการฯ จึงเห็นควรให้มีการพิจารณาทบทวนราคาจำหน่ายปลีกน้ำมันถั่วเหลืองให้เคลื่อนไหวสอดคล้องกับภาระต้นทุนและสถานการณ์ปัจจุบัน 

           กรมการค้าภายใน จึงได้จัดทำโครงสร้างการคำนวณราคาประมาณการตั้งแต่ราคาเมล็ดถั่วเหลือง (นำเข้า) และน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด 1 ลิตร เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ราคาจำหน่ายที่ควรจะเป็นให้สะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริงและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกเดือนหรือทุกครั้งที่ต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ราคาจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองบรรจุขวด 1 ลิตร จะผันแปรขึ้นลงตามราคาวัตถุดิบ ผลพลอยได้ ค่าใช้จ่ายและสถานการณ์ข้อเท็จจริงในแต่ละช่วงเวลา และจะไม่มีการกำหนดเพดานราคาจำหน่ายปลีกแนะนำน้ำมันถั่วเหลืองอีกต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สร้างความเข้าใจผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน (www.dit.go.th) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกภาคส่วน

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558