ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
นายกรัฐมนตรีย้ำ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ เพื่อประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืน
12 มิ.ย. 2562

     วันนี้ (12 มิ.ย. 62 ) เวลา 09.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานโครงการสร้างการรับรู้การบริหารจัดการน้ำของประเทศ ฤดูฝน ปี พ.ศ 2562   พร้อมด้วยพลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาเไทย โดยมี คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กระทรวงมหาดไทย กองทัพไทย รัฐวิสาหกิจ เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันการศึกษา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกว่า 1000 คน 

 โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ความสำคัญตอนหนึ่งว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำมาโดยตลอด โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณจำนวนมากในการแก้ไขปัญหาและจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม ได้แก่

1) การจัดการเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคให้กับหมู่บ้าน ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเกือบครบทุกหมู่บ้าน

2) การสร้างความมั่นคงของน้ำในภาคการผลิต เพื่อให้ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมมีแหล่งน้ำต้นทุนในการจัดการ ได้ดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำระบบกระจายน้ำใหม่ พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำพื้นที่เกษตรน้ำฝน เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำเดิม และพัฒนาแหล่งน้ำ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน 4.3 ล้านครัวเรือน

3) การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัยในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ โดยได้ดำเนินการปรับปรุงทางน้ำและแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ ป้องกันน้ำท่วมชุมชนเมือง

4) การบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการนำศาสตร์ของพระราชามาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ำ

      นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดภัยธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อการผลิตในภาคการเกษตร ความมั่นคงด้านน้ำและอาหาร เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ส่งผลต่อเนื่องไปถึงการผลิตและการส่งออกสินค้าเกษตร รัฐบาลได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงมุ่งมั่นให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ซึ่งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศในอนาคตนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินการที่จริงจังและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความยั่งยืนและความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน และดำเนินการต่าง ๆ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง รวมทั้งต้องมีการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนได้รับทราบถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ผ่านมา และสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนนี้อย่างทั่วถึง

 ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่จัดงานในวันนี้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ให้ประชาชนและทุกภาคส่วน ได้เข้าใจสถานการณ์น้ำ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ การจำลองและสาธิตการปฏิบัติการจริงของศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราวในภาวะวิกฤติ และการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมจาก 13 หน่วยงานด้านน้ำ เช่น  กรมทรัพยากรน้ำ สำนักระบายน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ฯ พร้อมชื่นชมการบูรณาการการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ แบ่งเป็นเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ รวมไปถึงการให้ชุมชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นจิตอาสา อาชีวะศึกษา ใช้เทคโนโลยีการติดตาม ตรวจสอบ อย่างทันท่วงที

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558