ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
เกษตรนำไทย ย้อนกลับ
ไฟเขียว ส.ป.ก.ใช้กฎหมายฟอกเงิน สกัดกระทำความผิดในเขตปฏิรูปที่ดิน
03 ก.ค. 2562

คปก.ไฟเขียว ส.ป.ก.ใช้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพื้นที่เกษตรกรรมเข้มข้น เพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งและป้องปรามการกระทำผิดต่อที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่า ที่ประชุม คปก.ได้เห็นชอบในหลักการนำเรื่องการขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก. จำนวน 206-1-57.6 ไร่ ของกรมขนส่งทางบก เพื่อดำเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย สำหรับรองรับการค้าและการขนส่งตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor : NSEC) เชื่อมโยงไทย ลาว และภาคตะวันตกของจีน ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ตามยุทธศาสตร์ชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่ คปก.จะให้ความยินยอมหรืออนุญาตตามกฎกระทรวงต่อไป 

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ ส.ป.ก.เพิ่มความเข้มข้นในการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ด้วยการนำกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาบังคับใช้ คู่ขนานไปกับการดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายที่ดิน และการดำเนินการตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 36/2559 แล้วแต่กรณี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการยับยั้งและป้องปรามการกระทำผิดต่อที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่ง ส.ป.ก.จะได้เร่งดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อเป็นกลไกในการพิจารณากลั่นกรองแนวทางการฟ้องคดีตามความผิดมูลฐาน มาตรา 3 (15) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พื้นที่สปกสี่สิบกว่าล้านไร่ จะต้องเป็นที่ดินที่อุดมสูรณ์ให้ได้ ป่าต้องสมบูรณ์ เป็นระบบเขตกรรม ถ้าป่าสมูณณ์มีระบบน้ำสมบูรณ์

นอกจากนี้ คปก.ยังได้อนุญาตการใช้ที่ดินเพื่อการศาสนาและการศึกษาแก่ 1) วัดจองคำ อ.งาว จ.ลำปาง  2) วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 3) วัดถ้ำขาม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เพื่อใช้ก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรม พุทธสถาน รวมถึงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฟื้นฟูระบบนิเวศ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตปฏิรูปที่ดิน และ 4) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อก่อสร้างศูนย์การศึกษาและวิจัยสุขภาพช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สำหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประชาชนทั่วไป

รวมทั้งยังเห็นชอบการขออนุมัติไม่ประสงค์จะนำที่สาธารณประโยชน์มาดำเนินการปฏิรูปที่ดินตลอดไปเพื่อให้หน่วยราชการอื่นนำไปใช้ประโยชน์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ พื้นที่สาธารณประโยชน์หนองแวงใหญ่ จ.ชัยภูมิ เนื้อที่ 5-0-00 ไร่ พื้นที่สาธารณประโยชน์ที่สงวนเลี้ยงสัตว์โคกเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เนื้อที่ 752-0-57.40 ไร่ พื้นที่สาธารณประโยชน์ ม่อนไม้ซาง จ.อุตรดิตถ์ เนื้อที่ 90-3-20.4 ไร่ และพื้นที่สาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์โนนแค จ.ศรีสะเกษ เนื้อที่ 146-0-61 ไร่

 

 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 16-31 พฤษภาคม 2562
ปักหมุด แวดวงตำรวจไทย ดูทั้งหมด
19 มี.ค. 2562
เสนา 4.0 / 1958 รับหน้าที่เคาะฆ้อง ร้องป่าว...เมื่อก้าวเข้าสู่ปีหมูทองเพียงไม่นานความวุ่นวายในแวดวงตำรวจก็เริ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้...ตามสุภาษิตที่ว่า“อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิด”...เมื่อราชกิจจานุเบกษา วันที่ 27 ม.ค.62 เผยแพร่ประกาศเกี่ยวข้อ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558