ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
พลังงาน / สิ่งแวดล้อม ย้อนกลับ
"วราวุธ" เน้นย้ำ พร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง
19 ก.ค. 2562

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ที่บ้านห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมแสดงความห่วงใยประชาชนหลายจังหวัดที่กำลังประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร โดยเน้นย้ำ ทส. พร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง และเร่งให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งที่มีฝนทิ้งช่วง ทำให้หลายจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และยกระดับรายได้ของเกษตรกร

อย่างไรก็ตาม ทส. มีเป้าหมายในการพัฒนาน้ำบาดาลในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ที่เป็นพื้นที่ที่หาน้ำยาก เป็นพื้นที่เป็นชั้นหินแข็ง จำนวน 5 แสนไร่ ภายใน 3 ปี ทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 180 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำเพื่อการเพาะปลูกตลอดปี ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมากหลายเท่าตัวหรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 % จากรายได้การขายผลิตผลได้ตลอดทั้งปี  ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานให้อย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ต้องประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 17-31 มกราคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
20 ม.ค. 2563
“เราต้องดำรงความเป็นสถาบันหลักทางวิชาการในทุกหน้างานของเราให้ได้ ซึ่งการทำงานทุกอย่างต้องมีมาตรฐาน บนพื้นฐานของความเป็นวิชาการ นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ต้องดำเนินการ ดำรงรักษาและสืบต่อไป ” ประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กรมศิลปากรเป็นหน่วยง...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558