ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
นิพนธ์ บรรยายกฎหมาย อำนาจหน้าที่ อปท.และนครหลวงให้ผู้อบรบหลักสูตรผู้นำเมืองรุ่น 5
14 ก.พ. 2563

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563 ที่ห้องบุหงา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ   นายนิพนธ์  บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ "กฎหมายและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนครหลวง" ในการศึกษาอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง" (ผู้นำเมือง รุ่น 5) จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  มีวัตถุประสงค์ในการสร้างทัศนคติความรู้ความเข้าใจ ด้านการบริหารจัดการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน สามารถบูรณาการแนวความคิดทางการบริหารองค์กร การบริหารท้องถิ่นร่วมกันต่อการพัฒนา โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นไทยเมื่อเปรียบเทียบกับอำนาจหน้าที่ของระบบราชการ และ อำนาจหน้าที่ของนครหลวงกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น โดยบรรยายผ่านประสบการณ์การทำงาน มุมมอง และวิสัยทัศน์ ในการทำงานที่ผ่านมา

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558