ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
คุณภาพชีวิต ย้อนกลับ
หม่อมเต่า รมว.แรงงาน สื่อวันแห่งความรัก “14 กุมภา วันวาเลนไทน์” ร่วมสำนักงานเขตบางซื่อ กทม. จัดกิจกรรม “ประกันสังคมรักและซื่อตรง” ขับเคลื่อนการรับรู้ สร้างหลักประกันความมั่นคงในครอบครัว
14 ก.พ. 2563

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล ( หม่อมเต่า) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชน ในโอกาสเป็นประธานจัดงาน “ประกันสังคมรักและซื่อตรง” ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตบางซื่อ ซอยกานต์ประภา ถนนริมคลองประปา เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ว่า กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม     ได้มีการขับเคลื่อนเครือข่ายประกันสังคมทั่วไทย ภายใต้หลักการ “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน โรงงาน ทั้งนี้ ได้มีการ      สร้างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานประกันสังคม สร้างกลไกการรับรู้ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ทั้งของนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนภายใต้กฎหมายกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน สร้างช่องทางที่สะดวก   ง่ายต่อการเข้าถึงความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนทุกกลุ่ม เพื่อหลักประกันความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและครอบครัว และในวันนี้ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันแห่งความรัก (วันวาเลนไทน์) ถือเป็นสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นสร้างครอบครัว สถิติที่ได้รวบรวมไว้มีประชาชนให้ความสนใจจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรักเป็นจำนวนมาก และสำนักงานเขตบางซื่อที่มีชื่ออันเป็นมงคลเกี่ยวกับความรัก ความซื่อสัตย์ การห่วงใย จะยิ่งได้รับความสนใจจากประชาชน        เป็นจำนวนมาก กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ถือโอกาสวันสำคัญนี้ ร่วมจัดกิจกรรมกับสำนักงานเขตบางซื่อ ผ่านกลุ่มลูกจ้าง ผู้ประกันตนและประชาชนที่มาร่วมงานจดทะเบียนสมรสในวันแห่งความรัก สร้างการรับรู้ในเนื้องานประกันสังคม นำเนื้อหาสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชน จำเป็นต้องรู้สอดแทรกผ่านกิจกรรมในงานเพื่อประโยชน์แก่ลูกจ้างผู้ประกันตนและประชาชนในการเตรียมพร้อมวางแผนครอบครัว สิทธิประโยชน์ที่ควรรู้ เพื่อให้ใช้สิทธิประโยชน์จากกฎหมายประกันสังคมได้ครบถ้วน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของครอบครัวได้ส่วนหนึ่ง เช่น    สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการมีบุตร การเลี้ยงดูบุตร การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่วัยชราภาพที่เหมาะสม เพื่อให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพ คือ ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จะได้รับความคุ้มครองในกรณีคลอดบุตร ฝากครรภ์ และสงเคราะห์บุตร เพื่อใช้สิทธิได้ครบถ้วน ถูกต้อง เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัวต่อไป
ด้าน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม  เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงาน     เขตบางซื่อ ในวันนี้ หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ท่านมีนโยบายที่ต้องการ           ให้ผู้ประกันตน แรงงานภาคอิสระ และประชาชนทั่วไป  ได้รับรู้งานประกันสังคม รวมถึงสิทธิประโยชน์ และความคุ้มครอง   กรณีคลอดบุตร สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยผู้ประกันตน ไปคลอดบุตร ที่ รพ. ใดก็ได้ สามารถเบิกค่าคลอดบุตรเหมาจ่ายจำนวน 13,000 บาท (สำหรับผู้ประกันตนหญิงสามารถเบิกเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย เป็นเวลา 90 วัน ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง)
-กรณีตรวจและรับฝากครรภ์ เบิกได้อีก 1,000 บาท เป็นการจูงใจให้ผู้ประกันตนหรือคู่สมรสมีการฝากครรภ์ตามเกณฑ์คุณภาพมีการเข้ารับบริการฝากครรภ์ในสถานพยาบาลตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด เพื่อให้แม่คลอดลูกปลอดภัย
-กรณีสงเคราะห์บุตร ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 600 บาทต่อบุตร 1 คน สำหรับบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 3 คน
 
สำหรับผู้ประกันตน...
 
 
สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 3 (จ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท) สามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรได้เดือนละ 200 บาทต่อบุตร 1 คน ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ คราวละไม่เกิน 2 คนกรณีชราภาพ ผู้ประกันตนยังได้รับความคุ้มครองในยามที่พ้นวัยทำงานหรือเกษียณอายุแล้วผู้ประกันตนมีความ     อุ่นใจว่ามีเงินออมชราภาพไว้เป็นหลักประกันใช้จ่ายในการดำรงชีวิตทุกเดือนไปตลอดชีวิตสำหรับงานวันนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายที่ได้จัดเตรียมไว้บริการแก่ประชาชนที่มาในงาน ดังนี้กิจกรรมจากสำนักงานประกันสังคม ได้แก่ แนะนำการวางแผนครอบครัว ประกันสุขภาพและรายได้ให้แก่ผู้ประกันตน และคู่สมรส  ถ่ายภาพพรีเวดดิ้ง พร้อมกรอบรูปให้กับคู่สมรส (ฟรี) แจกของรางวัล และมีเจ้าหน้าที่มารับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

กิจกรรมจากสำนักงานเขตบางซื่อ ได้แก่ รับของที่ระลึก กิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคเอดส์ กิจกรรม     “รักกันก็ต้องบอกและแสดงออกด้วยท่าทางกายใจ ไม่เหินห่าง ร่วมกันสร้างครอบครัวอุ่น ไร้รุนแรง” บริการถ่ายภาพลงไปรษณียบัตร บริการตรวจสุขภาพ วัดสายตาแก่คู่สมรสจาก รพ. บางโพ และ รพ. เกษมราษฎร์ ประชาชื่น และเพลิดเพลินกับดนตรี ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อกับสำนักงานเขตบางซื่อ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 02-586-0302, 02-586-9972 ต่อ 6011-6012
นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน หรือประชาชนทั่วไป หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง
 

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558