ปากเสียงของคนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาประเทศ
การเมือง / การปกครอง ย้อนกลับ
เปิดร่างกม.ปกครองท้องถิ่น ดูสาระก่อนคิดหนุน-ต้าน
06 ต.ค. 2559

          ถกเถียงโต้แย้งกันมาตลอดหลายเดือนว่าแท้แล้วการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกิดผลดีมีประโยชน์จริง หรือแค่หั่นอำนาจการเมืองภาคท้องถิ่น ทั้งที่สุดแล้วประชาชนจะได้อะไรกับการเปลี่ยนแปลงนี้ และเรื่องดังกล่าวจะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศได้จริงหรือไม่ ในเมื่อดูเหมือนว่าคนในท้องถิ่นซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศได้แสดงท่าทีไม่เห็นด้วย กระนั้นวันนี้จึงอยากให้ช่วยกันดูเนื้อหา พิจารณาถึงสาระของร่างกฏหมายฯก่อนจะตัดสินใจขั้นสุดท้ายต่อไป

          ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรจุอยู่ในลักษณะ 2 การจัดระเบียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวด 1 การจัดตั้ง การควบรวมและการรวม และการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ 2 การควบรวมและการรวม

          มาตรา 15 ให้ควบรวมเทศบาลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนต่ากว่ายี่สิบล้านบาทหรือมีจานวนประชากรต่ากว่าเจ็ดพันคนเข้าด้วยกันหรือกับเทศบาลแห่งอื่นที่มีพื้นที่ติดกันและในอาเภอเดียวกันภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลใช้บังคับ โดยให้ทาเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยการควบรวมกับเทศบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตเทศบาลที่ควบรวมนั้นการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

          ทั้งนี้ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดและระดับอำเภอและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การควบรวมฯของกระทรวงมหาดไทย โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวได้รับเบี้ยประชุมตามกฎหมาย เทศบาลใดมีสภาพพื้นที่เป็นเกาะ หรือสภาพทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถติดต่อกับเทศบาลอื่นที่จะไปรวมได้โดยสะดวก กระทรวงมหาดไทยจะไม่ดำเนินการตามวรรคหนึ่งกับเทศบาลนั้นก็ได้ ให้ออกเป็นประกาศกระทรวง การควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

          มาตรา 16 ในกรณีประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลบางส่วนต้องการจะได้รับจัดบริการสาธารณะจากเทศบาลใกล้เคียงที่เขตติดต่อกัน เนื่องจากสะดวกในการติดต่อและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่และความเจริญของประชาชนในเขตพื้นที่ ให้กระทรวงมหาดไทยแบ่งพื้นที่ในเขตเทศบาลนั้นใหม่เพื่อนาไปรวมกับเทศบาลที่อยู่ใกล้เคียงนั้นได้ ทั้งนี้ โดยให้คานึงถึงความเหมาะสม ความจำเป็น และเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตพื้นที่ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

          มาตรา 17 เทศบาลแห่งหนึ่งอาจไปรวมกับเทศบาลอีกแห่งหนึ่งที่มีเขตติดต่อกันภายในอำเภอเดียวกันเข้าด้วยกันให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเทศบาลที่จะไปรวมและรับรวมกัน โดยให้กระทรวงมหาดไทยประกาศจัดตั้งเทศบาลที่รวมกัน โดยกำหนดเขตของเทศบาลใหม่ไว้ด้วยกรณีมีการรวมเทศบาลใดเข้ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นตาม มาตรา 7 ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเทศบาลที่ประสงค์จะไปรวม และเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นตามมาตรา 7ไม่ขัดข้องให้กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบเลิกเทศบาล และดาเนินการต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นนั้น

          เทศบาลที่มารวมกันเป็นอันยุบเลิกและให้ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลที่รวมกัน พ้นจากตาแหน่งตั้งแต่วันที่รวมกัน และให้ดาเนินการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รวมกัน หรือให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นกำหนด การรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

          มาตรา 18 บรรดากิจการ สำนักงาน เงิน ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ สิทธิเรียกร้อง งบประมาณ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ควบรวมและรวมกันตามมาตรา 15 และมาตรา 17 ให้โอนไปเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่นตามมาตรา 7 ที่รับรวมหรือตั้งขึ้นใหม่แล้วแต่กรณี บรรดากิจการ สำนักงาน เงิน ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ สิทธิเรียกร้อง งบประมาณ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับพื้นที่ที่ถูกนำไปรวมกับเทศบาลที่อยู่ใกล้เคียงกันตามมาตรา 16 ให้โอนไปเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับรวมตามที่ตกลงกัน กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

          มาตรา 19 การดาเนินการทางปกครองและบรรดาคาสั่งทางปกครองที่ทำโดยชอบ และยังใช้บังคับในเขตพื้นที่ตามมาตรา 15 มาตรา 17 ก่อนควบรวมและการรวม ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่นตามมาตรา 7 ที่รับรวม ในกรณีที่การดำเนินการทางปกครองและบรรดาคำสั่งทางปกครองนั้นขัดหรือแย้ง ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้ (1)กรณีการดำเนินการทางปกครองและบรรดาคำสั่งทางปกครองมีกำหนดเวลาให้การดำเนินการทางปกครองและบรรดาคำสั่งทางปกครองดังกล่าวยังคงใช้บังคับได้จนกว่าจะสิ้นสุดกำหนดเวลาดังกล่าว หรือในระหว่างกำหนดเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ขยาย ให้นำข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบข้อบังคับ หรือประกาศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมก่อนควบรวมและการรวมใช้บังคับระหว่างกำหนดเวลานั้น

          (2)กรณีการดำเนินการทางปกครองและบรรดาคาสั่งทางปกครองไม่มีกำหนดเวลา ให้การดำเนินการทางปกครองและบรรดาคำสั่งทางปกครองดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อครบ1ปีนับแต่วันที่ควบรวมและการรวม โดยไม่มีผลกระทบการดำเนินการที่ทำไปโดยชอบแล้วในกรณีตาม(2)ถ้าการดำเนินการทางปกครองและบรรดาคาสั่งทางปกครองดังกล่าวมิได้มีลักษณะก่อภาระหรือความยุ่งยากให้ประชาชนเกินความจาเป็นหรือก่อให้เกิดภยันตราย ต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือการปกครองท้องถิ่นรูปแบบอื่นตามมาตรา 7 ที่รับรวมอาจสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนและให้ใช้บังคับต่อไปเมื่อครบหนึ่งปีแล้วก็ได้

          มาตรา 20 บรรดาข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ซึ่งใช้บังคับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมก่อนวันที่มีการควบรวมตามมาตรา 15 การแยกพื้นที่บางส่วนตามมาตรา 16 และการรวมตามมาตรา 17 ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไป เฉพาะในเขตของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่ถูกควบรวมแยกพื้นที่บางส่วน และการรวม จนกว่าจะมีข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศในเรื่องนั้นที่ออกโดยสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งขึ้นใหม่ ทั้งนี้ให้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศบังคับใช้ภายใน 1ปีนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้นำความในมาตรา 19 มาใช้บังคับกับบรรดาการดาเนินการทางปกครองและบรรดาคาสั่งทางปกครองที่ทำโดยชอบก่อนการควบรวม การแยกพื้นที่บางส่วนและการรวมด้วยโดยอนุโลม

หนังสือพิมพ์ OPT NEWS ONLINE
วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563
อปท.เชิญเป็นแขก ดูทั้งหมด
14 ส.ค. 2563
การใช้จ่ายเงินไม่ว่าจะมากน้อยแค่ไหน หรือถ้ายิ่งมาก สิ่งที่จำเป็นตามมาก็คือ ต้องมีการตรวจสอบและติดตาม นัยหนึ่งก็เพื่อให้การใช้จ่ายเงินนั้น ถูกนำไปใช้ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ อีกนัยหนึ่งแน่นอนก็เพื่อตรวจสอบว่า มีการทุจริต เบียดบัง มุบมิบเงินไปเป็นขอ...
หนังสือในเครือ
สุดยอดผู้นำท้องถิ่นแห่งปี 2558